Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3063
Title: Технологія навчального проектування: теоретико-методичний аспект
Other Titles: Technology of Projecting Learning: Theoretical-Methodical Aspects
Authors: Мося, І. А.
Mosia, I. A.
Keywords: навчальний проект
технологія
алгоритм
проблема
етапи
стадії проектування
система стимулювання
оцінювання результатів проектування
learning project
technology
algorithm
problem
stages
project phase
system of incentives
evaluation of results of the project
Issue Date: 2013
Citation: Мося, І. А. Технологія навчального проектування: теоретико-методичний аспект [Текст] / І. А. Мося // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 252–262.
Abstract: У статті висвітлюються теоретичні і методичні аспекти застосування технології навчального проектування, обгрунтовуються особливості методу проектів, його переваги в порівнянні з усталеними способами навчальної роботи, сутність і види навчальних проектів, зміст та характер діяльності учасників проектування, характеризується структура поетапного виконання навчальних проектів. Наведено приклади проектів (проблема; вид проекту, предмети; стислий опис проекту) з предметів загальноосвітньої підготовки учнів.
The paper highlights the theoretical and methodological aspects of the use of educational technology of projecting, features of the method of projects are justified, its advantages in comparison to the set of methods of teaching, the nature and types of educational projects, the content and nature of the participants in the project, the structure is phased implementation of training projects. Examples of projects(problem; type of project; objects; compressed description of project) are made from the articles of general preparation of students.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3063
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tekhnolohiia navchalnoho proektuvannia.pdf561,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.