Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3053
Title: Шляхи реалізації проектної методики при навчанні іноземної мови
Other Titles: Ways of Design Methodologies Implementation for Foreign Language Teaching
Authors: Купрікова, С. В.
Kuprikova, S. V.
Keywords: проектна методика
міжкультурне спілкування
самореалізація особистості
творчість
технологія
особистісно-зорієнтований підхід
design methodologies
intercultural communication
personal fulfillment
creativity
technology
student-oriented approach
Issue Date: 2013
Citation: Купрікова, С. В. Шляхи реалізації проектної методики при навчанні іноземної мови [Текст] / С. В. Купрікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 223–230.
Abstract: У статті розглядається проблема проектної методики на заняттях з іноземної мови. Представлено різні аспекти використання методу проектів, його етапи та види робіт. Проаналізовано вплив методу на комунікативні здібності студентів, рівень їхнього практичного володіння іноземною мовою. Доведено, що саме проектна методика спрямована на розвиток творчих здібностей студента, стимулювання його самостійної продуктивної навчальної діяльності. На думку автора, реалізація проектної методики в процесі навчання іноземної мови дозволяє удосконалити навчальний процес, підвищити мотиваційний потенціал студентів і рівень володіння іноземною мовою.
The article deals with the problem of design methodologies at foreign language lessons. Various aspects of design methodologies, its stages and kinds of its activity are given. The influence of the method on students’ communication skills and the level of their practical knowledge of a foreign language are analyzed. The aim of design methodologies is the development of students’ creative abilities and encouraging of their independent productive learning activities. According to the author’s opinion the implementation of design methodologies for teaching foreign language allows to improve the learning process, increase students’ motivation potential and have a command of a foreign language.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3053
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shliakhy realizatsii proektnoi metodyky.pdf564,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.