Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3018
Title: Обґрунтування організаційно-педагогічних засад діяльності закладів освіти дорослих у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Other Titles: Justification of Organizational and Pedagogical Foundations of the Institutions of Adult Education in Domestic Pedagogy in the Second Half of the XIX – Early XX Century
Authors: Тимчук, Л. І.
Tymchuk, L. I.
Keywords: освіта дорослих
навчально-виховний процес
організаційно-педагогічні засади
організаційно-педагогічні засади діяльності закладів освіти дорослих
adults education
educational process
organizational and pedagogical principles
organizational and pedagogical principles of activity of establishments adult educations
Issue Date: 2013
Citation: Тимчук, Л. І. Обґрунтування організаційно-педагогічних засад діяльності закладів освіти дорослих у вітчизняній педагогіці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / Л. І. Тимчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 64–75.
Abstract: Розкрито підходи вітчизняних педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Я. Абрамова, В. Вахтерова, М. Корфа, К. Ушинського, С. Миропольського, М. Пирогова, О. Пругавіна, С. Сірополко та ін.) до обґрунтування організаційно-педагогічних засад діяльності шкіл для дорослих: цілей, принципів, типів і структури, загальних питань організації навчально-виховного процесу. Встановлено, що в педагогіці досліджуваного періоду школи для дорослих розумілися як альтернативні (до державних шкіл) безкоштовні, відкриті народно-просвітницькі заклади, спрямовані на задоволення освітніх потреб і запитів різних за віком, соціальною й матеріальною приналежністю людей. Основний контингент учнів складали дорослі робітники й селяни, під можливості яких підлаштовувався загальний устрій школи (заняття в недільні та святкові дні, зимовий період навчання, прийом протягом року та ін.).
The approaches of native teachers in the second half of XIX – early XX century (Ya. Abramova, V. Vahterova, N. Korfa, K. Ushinskogo, S. Miropolskogo, N. Pirogova, A. Prugavina, S. Siropolko) to justification of organizational and pedagogical foundations of schools for adults: goals, principles the types and structure of general issues of organization of educational process are disclosed in the article. It is found out that in the investigated period, adult schools were conceived as alternative (in relation to public schools) free, open people’s educational institutions to meet the educational needs and demands of different ages, social and material people’s status. The main contingent of students were adult workers and peasants, the capabilities are aligned to the overall structure of the school (classes on Sundays and public holidays, winter training period, the reception for a year, and others).
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3018
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obgruntuvannia orhanizatsiino-pedahohichnykh zasad.pdf539,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.