Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3012
Title: Вплив ідей ліберального фемінізму на генезис гендерних досліджень
Other Titles: Influence of Liberal Feminism Ideas on Genesis of Gender Researches
Authors: Гришак, С. М.
Hryshak, S. M.
Keywords: гендерні дослідження
ідеї фемінізму
ліберально-класичний фемінізм
егалітарний фемінізм
фемінізм рівності
патріархатне суспільство
gender researches
ideas of feminism
liberally-classic feminism
egalitarian feminism
feminism of equality
patriarch society
Issue Date: 2013
Citation: Гришак, С. М. Вплив ідей ліберального фемінізму на генезис гендерних досліджень [Текст] / С. М. Гришак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 10–18.
Abstract: У статті обґрунтовується положення про те, що ідеї ліберального фемінізму, викриваючи нерівне й неоднакове становище статей у суспільстві, обумовлене певною гендерною організацією, привели до переосмислення існуючого устрою, побудованого за принципом статевої диференціації, та сприяли розвитку гендерних досліджень. Визначено, що ідеологія ліберального фемінізму ґрунтується на загальній ключовій ідеї, що жінки – це повноцінні особистості, які мають розум, які мають всі права людини, тож це дає їм усі підстави бути вільними у виборі своєї власної ролі в житті й розвитку власного потенціалу нарівні з чоловіками. Ліберальний фемінізм орієнтується на досягнення рівності статей без радикальної зміни патріархатної системи.
In the article it’s grounded that liberal feminism ideas influenced the development of gender researches. These ideas are based on the conviction of the unequal and different position of sexes in the society and prove that it is caused by certain gender organization of the society, but not sexes’ differences. It is determined that the ideology of liberal feminism is based on a key idea that women are intelligent personalities, they have all the rights of man, so it gives them a reason to be free to choose their own role in the life and development of their own capacity along with men. Liberal feminism focuses on the achievement of equality between men and women without a radical change in the patriarchal system.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3012
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv idey liberal'noho feminizmu.pdf521,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.