Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2986
Title: Формування культури спілкування як основа професійного успіху вчителя
Other Titles: Shaping of Communication Standards as the Basis of Teacher’s Professional Success
Authors: Ємець, І. В.
Yemets, I. V.
Keywords: культура спілкування
комунікативні здібності
комунікативні уміння
фахова підготовка
communication standards
communicative abilities
communicative skills
professional training
Issue Date: 2013
Citation: Ємець, І. В. Формування культури спілкування як основа професійного успіху вчителя [Текст] / І. В. Ємець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 247–255.
Abstract: У статті розглянуто підходи до організації процесу формування умінь і навичок культури спілкування майбутніх учителів під час навчання у ВНЗ. Проаналізовано основні напрями удосконалення процесу підготовки вчителя до спілкування з дітьми, перший з яких орієнтований на розвиток умінь і навичок спілкування, а другий – на оптимізацію особистісних якостей учителя. Автор зауважує, що професійно-педагогічне спілкування пронизує всі складові навчально-виховного процесу й визначає його ефективність та кінцевий результат. Виокремлено умови розвитку комунікативної культури педагога.
Approaches to organization of the process of future teachers’ speech skills and habits formation while studying at higher educational establishment are considered. The main directions of improving the process of training teachers to communicate with children, the first of which focused on the development of skills and communication skills, and the second – to optimize the personality of the teacher are analyzed in the article. The author notes that vocational teacher communication permeates all components of the educational process and determine its effectiveness and outcome. The conditions of development of teacher communicative culture are pointed out.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2986
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvannya kul'tury spilkuvannya.pdf531,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.