Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2948
Title: Антон Макаренко про освіту як чинник реалізації особистості
Other Titles: Anton Makarenko on Education as a Factor of Personality Realisation
Authors: Кух, Л. П.
Kukh, L. P.
Keywords: реалізація особистості
виховний процес
педагогічна теорія
освітні цінності
колектив
самопізнання
соціалізація
самореалізація
personality realization
educational process
educational theory
educational values
collective
self-knowledge
socialization
self-fulfillment
Issue Date: 2013
Citation: Кух, Л. П. Антон Макаренко про освіту як чинник реалізації особистості [Текст] / Л. П. Кух // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 30–36.
Abstract: Стаття присвячена виявленню в педагогічній спадщині Антона Макаренка впливу освіти на реалізацію особистості, зокрема її демократичну колективність, у якій важливу роль відігравало спілкування людини з людиною в колективі, що, на думку вченого, сприяло власному саморозвитку, самопізнанню й соціалізації особистості. Аргументується звернення А. Макаренка в навчально-виховному процесі до виховання цілісної особистості та загалом взаємозв’язку виховання й вивчення особистості дитини, що дає можливість уважати виховання в колективі одним із чинників реалізації вихованця. Здійснено аналіз та обґрунтування значення наукового здобутку педагога в межах визначеного питання.
This article is devoted to identifying the education impact on the personality realization in Anton Makarenko pedagogical heritage, in particular on its democratic collectivity, in which communication between men in the team have played an important role. According to scientist, it helped own self-development, self-knowledge and socialization. Author argues A. Makarenko’s attitude in the educational process to up-bringing of the integral person and integral interrelation of up-bringing and learning the child personality, which makes it possible to consider education in the collective as one of the factors of pupil’s realization. The importance of scientific achievement of teacher within the specified question is analyzed and justified.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2948
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anton Makarenko pro osvitu.pdf498,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.