Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2943
Title: Місце стохастики в системі підготовки фахівця з економіки
Other Titles: Location Stochastics in Training Specialists in Economics
Authors: Трунова, О. В.
Trunova, O. V.
Keywords: економічна освіта
стохастика
стохастична компетентність
професійна діяльність
economic education
stochastics
stochastic competence
professional activities
Issue Date: 2013
Citation: Трунова, О. В. Місце стохастики в системі підготовки фахівця з економіки [Текст] / О. В. Трунова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 321–330.
Abstract: В статті розглядається необхідність перегляду і формування нових вимог до професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки. Визначені місце, предмет, мета, завдання стохастики в системі підготовки економістів та головні цілі її вивчення. Проведено дослідження сучасного рівня стохастичної компетентності випускників економічних вузів і вказані основні причини його незадовільного стану. Виявлено проблеми і суперечності у процесі формування стохастичної компетентності майбутніх економістів та запропоновані шляхи їх подолання: на соціально-педагогічному, науково-теоретичному, науково-методичному рівнях. Розглядаються способи досягнення відповідного рівня стохастичної компетентності випускників на основі комплексного підходу, цілеспрямованих і поетапних дій, науково обґрунтованих методів в умовах євроінтеграції.
In the article the need of reviewing and formation of new requirements for professional competence of future specialists in economics is discussed. The place, subject, aim, tasks of stochastics in economists’ training and main objectives of its study are defined. A study of current level of stochastic competence of economic institutions graduates is given and main reasons for its state are listed. The problems and contradictions in the process of economists’ stochastic competence formation are defined and the ways to overcome them: on social, educational, scientific, theoretical, scientific and methodological level are proposed. Methods of achieving an appropriate level of graduates’ stochastic competence through an integrated approach, purposeful and phased actions, scientific methods in terms of European integration are investigated.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2943
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mistse stokhastyky.pdf546,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.