Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2926
Title: Результати експериментальної підготовки менеджерів з туризму з використанням електронних підручників
Other Titles: Results of Experimental Training of Managers of Tourism with Using Electronic Textbooks
Authors: Зігунов, Василь Миколайович
Zihunov, Vasyl Mykolaiovych
Удовиченко, Ольга Миколаївна
Udovychenko, Olha Mykolaivna
Keywords: менеджер з туризму
модель підготовки
експериментальна перевірка результатів дослідження
констатуючий експеримент
формуючий експеримент
електронні освітні ресурси
електронні підручники
manager of tourism
model of the training
experimental verification of the results of research
ascertaining experiment
formative experiment
electronic educational resources
electronic textbooks
Issue Date: 2013
Citation: Зігунов, В. М. Результати експериментальної підготовки менеджерів з туризму з використанням електронних підручників [Текст] / В. М. Зігунов, О. М. Удовиченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 224–232.
Abstract: У статті наведено кількісні та якісні результати впровадження концептуальної моделі підготовки менеджерів з туризму з використанням електронних підручників. На основі результатів констатуючого експерименту було визначено необхідність посилення ролі електронних освітніх ресурсів. Для перевірки ефективності авторської моделі використано критерій Колмогорова-Смірнова, який дозволяє оцінити суттєвість відмінностей між двома вибірками. На рівні значущості 0,05 результати експерименту підтверджують гіпотезу про доцільність впровадження концептуальній моделі підготовки майбутніх менеджерів з туризму, яка з необхідністю враховує використання електронних підручників.
The paper presents the quantitative and qualitative results of the implementation of the conceptual model for training managers of tourism with using electronic textbooks. Based on the results of ascertaining experiment identified the need to strengthen the role of electronic educational resources. To test the effectiveness of the author’s model used the criterion of Kolmogorov-Smirnov, which allows to evaluate the significance of differences between the two samples. At the significance level of 0.05 experimental results support the hypothesis of the need to use e-books in the conceptual model of training future managers of tourism.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2926
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rezultaty eksperymentalnoi pidhotovky menedzheriv.pdf760,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.