Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2897
Title: Формування та розвиток пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів у процесі навчання математики
Other Titles: Forming and Development of Cognitive Interest of Student of Classes of Humanitarian Types in the Process of Teaching Mathematics
Authors: Шишенко, Інна Володимирівна
Shyshenko, Inna Volodymyrivna
Keywords: пізнавальний інтерес
учні класів гуманітарних профілів
процес навчання математики
cognitive interest
students of classes of humanitarian types
process of the education mathematics
Issue Date: 2013
Citation: Шишенко, І. В. Формування та розвиток пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів у процесі навчання математики [Текст] / І. В. Шишенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 167–177.
Abstract: У статті розглянуто деякі аспекти формування та розвитку пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів у процесі навчання математики, а саме: максимальна опора на активну розумову діяльність учнів; організація навчального процесу на оптимальному рівні розвитку учнів; створення сприятливої емоційної атмосфери в ході навчання, зокрема, заповнення учнями таблиць самооцінювання; забезпечення спілкування учнів між собою і з учителем у ході уроку математики; ілюстрація ролі математичних знань у історичному розвитку людства; викладення відомого учням матеріалу з нових позицій, відшукування новизни у вже відомому; використання елементів цікавості, розв’язування завдань нестандартними способами. Використання деяких з вказаних прийомів проілюстровано прикладами.
The article deals with some aspects of the formation and development of cognitive interest of humanities classes students in learning mathematics, namely: maximum support for active mental activity of students, organization of educational process at an optimal level of students development, creating a positive emotional atmosphere during training, including filling students tables of assessment of students communicating with each other and with the teacher during math class, illustration of mathematical knowledge in the historical development of humanity, presenting material familiar to students from different perspective, searching for novelty in the already known, using elements of curiosity, solving problems in nonstandard ways. Using some of these techniques is illustrated by examples.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2897
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvannia ta rozvytok piznavalnoho interesu uchniv.pdf764,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.