Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2866
Title: Ціннісно-орієнтаційний портрет сучасного старшокласника
Other Titles: Value-Oriented Portrait of Modern Senior Pupil
Authors: Полтавська, Н. А.
Poltavska, N. A.
Keywords: старшокласник
духовність
духовні цінності
формування
ціннісно-орієнтаційний
senior pupil
spirituality
spiritual values
formation
value-oriented
Issue Date: 2013
Citation: Полтавська, Н. А. Ціннісно-орієнтаційний портрет сучасного старшокласника [Текст] / Н. А. Полтавська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 412–419.
Abstract: Характеризуючи ціннісно-орієнтаційний портрет сучасного старшокласника засвідчимо, що саме у старшому шкільному віці існують реальні можливості для ефективного формування духовних цінностей в учнів. Із сукупності факторів, що визначають особливості ціннісно-орієнтаційного портрету сучасної молоді слід виділити такі: докорінна зміна умов та соціальних механізмів соціалізації особистості, формування її життєвих установок і мотивів поведінки, а також способі адаптації до соціокультурної реальності; бурхливий розвиток процесів, пов’язаних із негативними сторонами глобалізації, посилення впливу мережі Інтернет та аудіовізуальних засобів масової комунікації. Саме в період юнацтва, самопізнання проходить вибір життєвих орієнтирів та ідеалів, що є необхідним у формуванні духовних цінностей.
Describing the value-oriented portrait of a modern senior pupil we can notice that exactly at this school age, there are real opportunities for the efficient formation of moral values of students. From totality of factors that determine features value-orientation to the portrait of modern youth it follows to distinguish such : native change of terms and social mechanisms of socialization of personality, forming of its vital options and reasons of behavior, and also method of adaptation to sociocultural reality; rapid development of the processes, related to negative parties of globalization, strengthening of influence of the Internet network and audiovisual facilities of mass medea. In this period of youth and self-selection they choose vital references and ideals that are essential in the formation of moral values.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2866
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsinnisno-oriientatsiinyi portret.pdf522,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.