Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2853
Title: Особливості викладання хімії студентам-іноземцям підготовчого відділення
Other Titles: Features of Teaching Chemistry for Foreign Students of the Preparatory Faculty
Authors: Швець, Ольга Григорівна
Shvets, Olha Hryhorivna
Keywords: іноземні студенти
підготовче відділення
вступний курс хімії
граматичні конструкції
foreign students
preparatory faculty
introductory chemistry course
grammatical constructions
Issue Date: 2013
Citation: Швець, О. Г. Особливості викладання хімії студентам-іноземцям підготовчого відділення [Текст] / О. Г. Швець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 308–314.
Abstract: У статті розглянуто специфіку підготовки іноземних студентів на пропедевтичному рівні. Виділено три взаємопов’язані компоненти навчання: мовний, загальнонауковий, адаптаційний. Сформульовано дидактичні умови навчання хімії нерідною для студентів мовою: професійна спрямованість навчання; проблемно-розвиваюче навчання; використання наочності; лінгвометодична та полікультурна компетентність викладача-хіміка; постійний контроль і керування процесом засвоєння хімічного матеріалу; наявність відповідної навчально-методичної літератури. Запропоновано поділ курсу хімії на вступний і основний. Наведено основні граматичні конструкції, що використовуються під час вивчення вступного курсу хімії.
The article considers the specifics of preparation of foreign students on propaedeutic level. Three interrelated components of training: language, general scientific, adaptive are identified. Didactic conditions of chemistry teaching for students of on nonnative language are formulated: professional orientation training; problem and developing training; the use of visual; lingvodidactic and multicultural competence of chemistry teacher; permanent control and management of the development of chemical material; the availability of appropriate educational materials. Proposed the division an introductory chemistry course and basic. Are the main grammatical constructions that are used in the study of introductory chemistry course.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2853
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti vykladannia khimii.pdf514,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.