Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2850
Title: Формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності через розвиток дослідницьких здібностей у ході навчання математики
Other Titles: Forming of Future Economists’ Readiness to Professional Activity by Means of Development of Research Capabilities at Teaching Mathematics
Authors: Чашечникова, Ольга Серафимівна
Chashechnykova, Olha Serafymivna
Чухрай, З. Б.
Chukhrai, Z. B.
Keywords: навчання математики
майбутні економісти
творча активність
розвиток дослідницьких здібностей
teaching mathematics
future economists
creative activity
development of research capabilities
Issue Date: 2013
Citation: Чашечникова, О. С. Формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності через розвиток дослідницьких здібностей у ході навчання математики [Текст] / О. С. Чашечникова, З. Б. Чухрай // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 294–302.
Abstract: У статті проаналізовано специфіку підготовки сучасних економістів. Обґрунтовано, що важливими складовими фахової підготовки є знання з дисциплін економічного та математичного циклів, відповідні навички та вміння, розвиток дослідницьких здібностей студентів. Описано авторську систему дослідницьких здібностей (нешаблонне, критичне, прогностичне мислення; самостійність та багатоплановість мислення; здібність до самоорганізації). Продемонстровано реальну реалізацію застосування компонентів дослідницьких здібностей у процесі професійної діяльності економістів.
The specific of preparation of modern economists is analysed in the article. It is grounded, that the important components of professional preparation is knowledge of disciplines of economic and mathematical cycles, proper skills and abilities, development of research capabilities of students. The author system of research capabilities (unconventional, critical, predictive thinking, independence and diversity of thought and the ability to self-organize) is described. The real realization of application of components of research capabilities is shown in the process of professional activity of economists.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2850
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvannia hotovnosti maibutnikh ekonomistiv.pdf525,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.