Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2810
Title: Система вищої політехнічної освіти в Республіці Польща
Other Titles: System of Higher Technical Education in the Poland Republic
Authors: Ніколаї, Галина Юріївна
Nikolai, Halyna Yuriivna
Keywords: вища політехнічна освіта в Польщі
вища технічна школа України
нормативно-законодавча база
акредитаційна комісія технічних вишів Польщі
higher polytechnic education in Poland
higher technical school of Ukraine
normative and legislative framework
commission of accreditation of the technical higher colleges of Poland
Issue Date: 2013
Citation: Ніколаї, Г. Ю. Система вищої політехнічної освіти в Республіці Польща [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 102–110.
Abstract: Охарактеризовано систему вищої політехнічної освіти в Польщі, її структуру, куди входять різні типи публічних і непублічних вишів, серед яких переважну більшість складають політехніки. Висвітлено процес новеляції Закону «Про вищу освіту», що стимулює модернізацію вищої політехнічної освіти в контексті Болонського процесу. Порівняно структурні зміни у вищій технічній школі України та Польщі. Проаналізовано діяльність міжвузівських організацій і зміст програми мобільності студентів технічних вишів у Республіці Польща, що дозволяє підвищувати якість освітніх послуг і сприяє мобільності майбутніх інженерів.
System of higher polytechnic education in Poland, its structure, which includes different types of public and non-public higher colleges are characterized. The vast majority of these colleges are polytechnics. Process of novelation of Law «Higher Education», which encourages the modernization of higher polytechnic education in the context of the Bologna process, is reflected in the article. The structural changes in the higher technical schools of Ukraine and Poland are compared. The activity of inter-institutional organization and content of student mobility programs of technical higher colleges in Poland is analyzed, which allows to improve the quality of educational services and promotes the mobility of future engineers.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2810
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Systema vyshchoi politekhnichnoi osvity.pdf539,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.