Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2809
Title: Здоров’язбережувальне виховання молодших школярів Польщі та України
Other Titles: Health-Saving Education of Poland and Ukrainian Junior Schoolchildren
Authors: Мордвінова, Інна Віталіївна
Mordvinova, Inna Vitaliivna
Keywords: здоров’язбережувальне виховання
здоровий спосіб життя
школярі
навчально-виховний процес
сучасні підходи
початкова школа
health-saving education
healthy lifestyle
school children
teaching and educational process
modern approaches
elementary school
Issue Date: 2013
Citation: Мордвінова, І. В. Здоров’язбережувальне виховання молодших школярів Польщі та України [Текст] / І. В. Мордвінова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 95–102.
Abstract: У статті зосереджено увагу на проблемі збереження і зміцнення здоров’я молодших школярів Польщі та України, що, у свою чергу, потребує підвищення рівня готовності педагогів до здоров’язбережувального виховання та зумовлює формування у кожного члена суспільства відповідального ставлення до власного здоров’я як до головної людської цінності, установки на здоровий спосіб життя. Здійснено аналіз сучасних принципів та підходів до збереження здоров’я підростаючого покоління Польщі та України. Виявлено чинники, що негативно впливають на здоров’я школярів.
In article the attention is focused on a problem of preservation and strengthening of health of junior schoolchildren of Poland and Ukraine that in turn, requires increase of level of teacher’s readiness to health-saving education and promotes the forming of responsible attitude in each member of the society to own health as a main human values, direction to the healthy lifestyle. The analysis of the modern principles and approaches to preservation of health of younger generation of Poland and Ukraine is carried out. Factors which have negative influence on the schoolchildren’s health are distinguished.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2809
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdoroviazberezhuvalne vykhovannia.pdf571,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.