Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2795
Title: Становлення вищої заочної політехнічної освіти в Україні
Other Titles: Formation of Higher Correspondence Polytechnic Education in Ukraine
Authors: Юхно, Оксана Іванівна
Yukhno, Oksana Ivanivna
Keywords: вища заочна політехнічна освіта
політехнічний інститут
навчально-консультаційний пункт
опорний пункт
загальнотехнічний факультет
Higher Correspondence Polytechnic Education
Polytechnic Institute
Training and Consultation item stronghold
Faculty of General Studies
Issue Date: 2013
Citation: Юхно, О. І. Становлення вищої заочної політехнічної освіти в Україні [Текст] / О. І. Юхно // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 59–66.
Abstract: У статті розглянуто становлення системи вищої заочної політехнічної освіти в Україні. Розкрито чинники виникнення заочних та вечірніх факультетів, збільшення контингенту студентів цієї форми навчання. Прослідковано виникнення Українського заочного політехнічного інституту як методичного й організаційного центру по керівництву заочною підготовкою інженерів. Окреслено створення широкої мережі навчальних підрозділів заочної вищої політехнічної освіти за регіональним принципом та їх співпраця з промисловими підприємствами в підготовці висококваліфікованих кадрів. Охарактеризовано роль осередків заочної освіти як базового підґрунтя для створення самостійних ВНЗ.
The article deals with the formation of the higher correspondence polytechnic education in Ukraine. Factors of correspondence and evening schools, the increasing population of students learning are solved. The emergence of Ukrainian Correspondence Polytechnic Institute as a methodological and organizational center for the management of part-time training engineers is examined. A broad network of educational units correspondence higher polytechnic education on a regional basis and their cooperation with industry in the preparation of highly qualified personnel is outlined of the role of distance education as a basic foundation for the creation of autonomous universities is characterized.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2795
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanovlennia vyshchoi zaochnoi.pdf523,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.