Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2755
Title: Формування методичних умінь у майбутніх викладачів для застосування інформаційних технологій
Other Titles: Forming the Future Teachers’ Methodological Skills for the Use of Information Technologies
Authors: Борисова, А. О.
Borysova, A. O.
Keywords: інформаційні технології
майбутній викладач
методичні вміння
навчально-виховний процес
мультимедійні засоби
information technologies
future teacher
methodological skills
education process
multimedia facilities
Issue Date: 2014
Citation: Борисова, А. О. Формування методичних умінь у майбутніх викладачів для застосування інформаційних технологій [Текст] / А. О. Борисова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 216–224.
Abstract: Активне запровадження інформаційних технологій у вищу освіту стало провідною тенденцією сучасності. Інформаційні технології в статті розглянуті як форми й методи передачі інформації за допомогою новітніх засобів і пристроїв зв’язку. Завдяки інформаційним технологіям майбутній викладач може працювати у власному ритмі та відповідно до своїх потреб. Зазначено, що великий потенціал у підвищенні ефективності процесу викладання та методичної діяльності викладача в навчально-виховному процесі мають використання інформаційних технологій. Найповніше їх можливості розкриваються при використанні в навчальній аудиторії. Інформаційні технології дають майбутнім викладачам доступ до електронно-методичного матеріалу, вони можуть працювати в комунікативному середовищі в реальному часі або вибирати засоби, які дадуть їм змогу створити і перевірити повідомлення. Інформаційні технології навчання досить перспективні для підвищення творчої активності всіх учасників навчально-виховного процесу. Майбутній викладач відходить від позиції об’єкта навчання, одержувача готової навчальної інформації, і стає активним суб’єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і набуває необхідних методичних умінь для того, щоб знайти, сконструювати необхідні для цього способи дій.
Active implementation of information technologies in higher education has become the leading tendency of modern time. Information technologies in the article are considered as forms and methods of information transfer through the newest facilities and tools. Due to information technologies a future teacher can work in his own rhythm and in accordance with his demands. It is pointed out that large possibilities in the increase of efficiency of the teaching process and methodological activity of the teacher in the education process give information technologies. Most fully their capabilities are disclosed for use in the classroom. Information technologies give future teachers an access to electronic-methodological material, they can work in a communicative environment in real time or choose facilities that will give an opportunity to create and check the message. Information education technologies are perspective enough for the increase of creative activity of all the participants of the education process. A future teacher leaves the position of an object of teaching, recipient of the prepared educational information, and becomes the active subject of learning, he can independently obtain necessary information and acquire necessary methodological abilities, he is able to find, construct the necessary for this purpose techniques. The author analyzes the prerequisites that should encourage the teacher to use information technologies effectively, namely: the necessary facilities (computers, hardware, software); information culture of the teacher that involves the mastery of specific skills by the teacher, which testify to his mastery of the computer as an average experienced user; significant educational experience; knowledge of techniques for the effective use of computer programs; the availability of appropriate pedagogical software, that meet the requirements of the educational programs of these disciplines. The use of information technologies provides an opportunity to address such topical issues as the use in learning the achievements of advanced information technologies; improvement of skills of independent work of students in the information databases and the Internet; improving education, improving the learning of students, the opportunity to make the learning process more interesting and informative.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2755
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formuvannia metodychnykh umin.pdf534,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.