Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2452
Title: Реалізація компетентнісного підходу в умовах використання ІКТ
Other Titles: The Implementation of the Competence Approach in Terms of ICT Use
Authors: Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Юрченко, Катерина Володимирівна
Yurchenko, Kateryna Volodymyrivna
Keywords: інформатизації освіти
компетентнісний підхід
ІКТ
компетентність
комп’ютерна математика
розв’язання лінійних рівнянь та нерівностей
GeoGebra
Informatization of education
competence approach
ICT competence
computer mathematics
solving linear equations and inequalities
Issue Date: 2017
Citation: Юрченко, А. О. Реалізація компетентнісного підходу в умовах використання ІКТ [Текст] / А. О. Юрченко, К. В. Юрченко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – 2017. – №1. – С. 184–189.
Abstract: У статті розглянуто деякі підходи до тлумачення понять «компетентність», «компетенція» та «компетентнісний підхід» різними науковцями та дослідниками. Показано, що в сучасному навчальному процесі для підвищення якості необхідним є запровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Одним із перспективних напрямків інформатизації шкільної математичної освіти це – використання у навчальному процесі систем комп’ютерної математики, зокрема, систем динамічної математики і програм для роботи з функціями та їх графіками. Розглянуто можливості формування компетентностей учнів основної школи через розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем з використанням можливостей ІКТ, порівнюючи етапи розв’язання у робочому зошиті та за допомогою комп’ютера. Показано, що комп’ютерна підтримка на уроках математики зацікавлює учнів і полегшує розуміння ними методів, що застосовуються. Використання програмних засобів унаочнює уявлення про основні поняття з теми, сприяє розвитку образного мислення, підштовхує учнів до дослідницької діяльності в ході розв’язування завдань. Приділена увага тому, що за допомогою реалізації компетентнісного підходу в умовах використання ІКТ можна яскраво продемонструвати розв’язання лінійних рівнянь, нерівностей та їх систем на уроках математики графічним способом.
The article deals with some approaches to interpretation of concepts "competence", "competence" and "competence approach" by various scientists and researchers. It is shown that in modern educational process to improve the quality required is the introduction of information and communication technologies. One of the promising areas of Informatization of school mathematics education – the use in educational process of computer mathematics, in particular dynamical systems of mathematics and of programs for work with functions and their graphs. The possibilities of formation of competences of pupils in basic education through the solution of equations, inequalities and their systems, using of ICT, comparing the phases of solutions in workbook and using computer. It is shown that computer support in mathematics lessons interest the pupils and helps them to be aware of the methods that are used. Use of the software reinforces the idea of the main concepts on the topic, promotes creative thinking, encourages students to research activities in the course of solving problems. Attention is paid to the fact that through the implementation of the competence approach in the conditions of the use of ICT can clearly demonstrate the solution of linear equations, inequalities and their systems of math graphically.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2452
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.