Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1978
Title: Пеласги – народ, який створив фізичну культуру античної Греції
Other Titles: Pelasga – the People Which Created Physical Culture of Antique Greece
Authors: Лазоренко, Сергій Анатолійович
Lazorenko, Serhii Anatoliiovych
Чхайло, Микола Борисович
Chkhailo, Mykola Borysovych
Балашов, Дмитро Іванович
Balashov, Dmytro Ivanovych
Романова, Вікторія Борисівна
Romanova, Viktoriia Borysivna
Keywords: культура
фізична культура
антична фізична культура
Антична Греція
пеласги
ахейці
дорійці
іонійці
culture
physical culture
ancient physical culture
Ancient Greece
pelasg
achaeans
doriyets
Ionians
Issue Date: 2015
Citation: Лазоренко, С. А. Пеласги – народ, який створив фізичну культуру античної Греції [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло, Д. І. Балашов, В. Б. Романова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 8 (52). – С. 23–32.
Abstract: Сучасна історична наука повністю ігнорує цивілізацію пеласгів за причини недостовірності інформації про цей етнос. У анналах історії є велика кількість відомостей про пеласгів – народ до ахейського періоду Греції, але на превеликий жаль, всі вони представляють розрізнені несистематизовані дані. Про цих відважних, авантюристичних людей, які не мали власної держави, та існували з жагою до життя, з однією єдиною думкою вижити та зберегти свої культурні традиції, як незалежний етнос. Інформацію про пеласгів для нащадків зберегли у своїх роботах відомі давньогрецькі та давньоримські історики Геродот, Страбон, Павсаній, Аполлодор, Фукідід, Діонісій Галікарнаський, Діодор Сіцілійський, та ін. Легендарні поети та літератори стародавніх часів, у своїх нетлінних творах: Гомер в «Іліаді», Вергілій в «Енеїді», Есхіл в «Прохальниці», Софокл в «Інах». У статті зроблена спроба реалістично представити історичну інформацію про народ, котрий стояв у витоків заснування та розбудови античної грецької культури. Пеласги – стародавній етнос індоєвропейського походження, який прийшов у середині ІІІ тисячоліття до нашої ери на територію Пелопоннеського півострова і створив основи цивілізації, що передувала Крито-мікенській. У даній роботі надана відповідь на питання, який народ, усе ж таки, стояв у витоків фізичної культури стародавньої Греції: пеласги, ахейці, дорійці чи іонійці.
The article deals with generalization and systematization of information based on the results of the analysis of scientific-methodological literature on the identification of disparate information about the civilization of the people, who have made an invaluable contribution to the formation and flourishing of one of the greatest cultures of the ancient world – Greek culture. It is stressed that modern historical science completely ignores a civilization of pelasg because of unauthenticity of information on its ethnos. In the annals of modern history a large number of data on the people to the Achaean period of Greece, but unfortunately, all of them are represented by the separate historical data about pelasg which aren’t systematized. In mythological tradition the primogenitor of pelasg is considered to be the mythical Pelasg, Argolida’s tsar, by the name of which the residents of Greece are called. About these brave, adventurous people who had no own state, and existed with thirst of life, with the unique thought to survive and keep the cultural traditions as independent ethnos, famous Ancient Greek and Ancient Roman historians Herodotus, Strabon, Pavsany, Apollodorus, Fukidid, Dionysius Galikarnassky, Diodor Sitsiliysky, etc. wrote. Legendary poets and writers of ancient times: Homer in «Illiada», Virgil in «Eneida», Eskhil in «Prokhalnitsi» and Sophocles in «Inakh» described these people. Pelasg is a name with which Ancient Greek historians and geographers called Greek people occupying Hellas till the emergence of the Cretan-Mycenaean civilization. In article an attempt is made to provide realistic historical information on the people who stood at the origins of the basis and development of Ancient Greek art. Pelasg is the ancient ethnos of an Indo-European origin which came in the XХ century B.C. to the territory of the Peloponnesus peninsula and created bases of the civilization preceding Cretan-Mycenaean. In this work there is provided the answer to a question, what people, nevertheless, stood at the origins of physical culture of Ancient Greece: pelasg, achaeans, doriyets or Ionians and who were more civilized, Indo-Europeans – pelasg, or Aryans – achaeans with doriyets. The prospect of further research should be the introduction of the information on the physical culture of the people of the Achaean period of Ancient Greece to the lecture course of the discipline “History of physical culture” on the subject “Physical culture of the antiquity”.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1978
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelashy – narod.pdf580,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.