Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1865
Title: Назви геоморфологічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура
Other Titles: The Titles of Geomorphological Articles in ScientificPeriodicals 2016: Themes and Structure
Authors: Колтун, Оксана Володимирівна
Koltun, Oksana Volodymyrivna
Keywords: геоморфологія
geomorphology
наукові журнали
scientific journals
структура назв
title structure
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Колтун О. В. Назви геоморфологічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура [Текст] / О. В. Колтун // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін.. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С. 179–186.
Abstract: Для з’ясування тематичного різноманіття та структури назв проаналізовано п’ять масивів дослідницьких статей у геоморфологічних журналах, з них три – річні випуски за 2016 р. (об’єднаний масив двох українських геоморфологічних журналів, «Фізична географія і геоморфологія» та «Проблеми геоморфології і палеогеографії Карпат і прилеглих територій», 29 назв; «Zeitschrift für Geomorphologie», 24; «Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement», 25), а два – найбільш цитовані статті з журналів «Geomorphology» (25) та ESPL (20). Провідним за кількістю публікацій виявився флювіальний та ерозійний рельєф (20-50% назв у масивах). Серед інших об’єктів часто в назвах згадуються зсуви, берегові форми і процеси, морфоструктури. У структурі статей враховані наявність і поєднання п’яти компонентів: 1) об’єкт дослідження, далі – [о]; 2) метод/методика досліджень, [мет]; 3) історія досліджень, [іст]; 4) територія як конкретний регіон, [тер]; 5) час, [час]. Найбільш поширеними структурами статей з геоморфології виявилися 1-2-компонентні: [о], [о][тер], [о][мет]. Їхня частка в усіх п’ятьох аналізованих масивах назв становить понад 50%. Також підтвердилася гіпотеза про меншу частку назв із вказаною територією у найбільш цитованих статтях: у ESPL таких немає, у «Geomorphology» – 44%, тоді як у річному переліку статей окремих видань їх 87% (69 статей з 78). Також відмінною рисою найбільш цитованих статей є вказівка на метод досліджень у назві (майже половина у обидвох масивах), а у розглянутих окремих виданнях за рік метод вказаний у 10-28% назв.
The diversity of themes and title structure is analyzed in five arrays of research articles in geomorphological journals: the combined array of two Ukrainian geomorphological magazines (29 titles, 2016), "Zeitschrift für Geomorphologie" (24, 2016), "Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement" (25, 2016), the most cited articles of journals "Geomorphology" (25) and ESPL (20). The leader by the number of publications is fluvial and water erosional landforms and processes (20-50% of titles in the array). The titles were divided and structured by hand according to five components: 1) the subject of study, [s]; 2) the method/technique of its research, [m]; 3) the history of its studies, [h]; 4) the territory, [t]; 5) time [time]. The most common structures are 1-2-component: [s], [s][t], [s][m]. Their share in all analyzed arrays is more than 50%. As previously in medical journals, as now in geomorphological (for these arrays) was confirmed the hypothesis of a smaller share of titles with geographical region/place in the most cited papers: in ESPL is none, in "Geomorphology" are 44% of titles, while the annual content list of rest journals has them 87% (69 of 78 articles). Other hallmark of the most cited articles’s titles in geomorphology (and in contrast to medical journals) is an specification of the method (nearly half in both arrays). At the same time method is specified in 10–28% of titles of three annual sets.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1865
ISSN: 2413-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koltun_Titles.pdfОсновна стаття404,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.