Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1852
Title: Парадинамічна організація приморського ландшафтного простору
Other Titles: Paradynamic Organization of the Maritimes Landscape Space
Authors: Воровка, Володимир Петрович
Vorovka, Volodymyr Petrovych
Keywords: ландшафт
landscape
парадинамічна система
paradynamic system
узбережжя
seaside
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Воровка, В. П. Парадинамічна організація приморського ландшафтного простору [Текст] / В. П. Воровка // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б.М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін.. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С.78–94.
Abstract: У статті на прикладі узбережжя Азовського моря розглядається одна з форм організації ландшафтного простору – парадинамічна ландшафтна система. На відміну від структурного принципу традиційного ландшафтознавства, вона виділена за динамічним принципом на основі взаємодіючих між собою контрастних середовищ. Тут вони представлені прилеглими до берегової лінії частинами суші і морського дна. Обґрунтовані межі Приазовської парадинамічної ландшафтної системи: на суші – лінія вододілу та кліматичного впливу моря, в акваторії – ізобата, до якої поширюється вплив хвиль на переробку і перевідкладання донних відкладів. Визначені структуроформуючі зв’язки, серед яких основними видами впливу суші на море є річковий стік, берегові процеси, антропогенна діяльність. Серед впливів моря на сушу виокремлені кліматичний вплив, бризова циркуляція, міграція живих організмів. Наводяться конкретні приклади різноманітних зв’язків у системі.
In the article on the Azov Sea is considered one of the forms of landscape space - paradynamic landscape system. Unlike traditional structural principles of landscape, it is isolated on a dynamic basis based on interacting contrast media. Here they are adjacent to the shoreline of the land and seabed. Azov paradynamic grounded boundaries of landscape systems: land – a line of watershed and climatic influence of the sea, in the waters – isobath, which extends the impact of waves on the processing and redeposition sediments. Defined structure forming connections, including the impact of major types of land to sea is river runoff, coastal processes, human activ ities. Among the effects of the sea to the land singled out climate impacts breeze circulation, migration of living organisms. We give specific examples of the various links in the system.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1852
ISSN: 2413-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vorovka_Paradynamichna.pdfОсновна стаття1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.