Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1848
Title: Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму)
Other Titles: Imagemaking and Branding of Tourist Destinations (on Example of Urban Tourism )
Authors: Смирнов, Ігор Георгійович
Smyrnov, Ihor Heorhiovych
Keywords: місто
city
міський туризм
city tourism
імідж
image
бренд
brand
бренд-бук
brand-book
туристичні іміджмейкинг і брендинг
imagmaking and branding in tourism
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Смирнов І. Г. Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму) [Текст ] / І. Г. Смирнов // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус, С. І. Сюткин та ін.. – Суми, 2017. – Вип. 8. – С. 154–174.
Abstract: Розкрито концептуальні засади брендингу міста у міському туризмі. Визначено особливості міського туризму як комплексного різновиду туризму. Наведено основні етапи розробки та реалізації стратегії туристичного брендингу міста та охарактеризовано їхній зміст. Надано приклади з української туристичної практики. Розкрито особливості туристичного іміджу та туристичного бренду міста, як туристичного осередку з підвищеною концентрацією туристів. Викладено концептуальні засади іміджмейкингу та брендингу міста, як процесів формування іміджу міста та розробки його бренду з розкриттям шляхів і засобів їхнього ринкового просування у взаємозв’язку. Наведено приклади з світової практики іміджмейкингу та брендингу міст, як туристичних дестинацій та туристичних об’єктів всередині міст – старовинних замків, музеїв, парків розваг тощо. Запропоновано рекомендації щодо туристичного іміджмейкингу та брендингу міст України.
Revealed the conceptual basis of city branding in urban tourism. Given features of urban tourism as a complex kind of tourism. Shown basic stages of development and implementation of tourist city branding strategies and described their content Provided examples from Ukrainian tourism practice. Disclosed features of tourism image and tourism brand of a city as tourism center with high concentration of tourists. Laid out conceptual foundations of city imagmaking and city branding as a process of city image formation and developing its brand with fixation of ways of market promotion in their relationship. Given examples of international practice in cites imagmaking and branding as tourist destinations and tourist sites within the city i.e. historic castles, museums, amusement parks etc. Proposed recommendations for tourist cities imagmaking and branding in Ukraine.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1848
ISSN: 2314-8800
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smyrnov_Imagemaking.pdfОсновна стаття447,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.