Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1816
Title: Методичні аспекти викладання ефекту Доплера в системі підготовки вчителя фізики
Other Titles: Methodological Aspects of Teaching Doppler Effect in Training Teachers of Physics
Authors: Мороз, Іван Олексійович
Moroz, Ivan Oleksiiovych
Keywords: ефект Доплера
частота
довжина хвилі
перетворення Лоренца
чотиривимірні вектори
Doppler effect
frequency
wavelength conversion
Lorentz four
dimensional vectors
Issue Date: 2013
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Мороз, І. О. Методичні аспекти викладання ефекту Доплера в системі підготовки вчителя фізики [Текст] / І. О. Мороз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 144–154.
Abstract: Розглядається роль ефекту Доплера у формуванні сучасних уявлень про відносність руху і фізичних величин у системі підготовки вчителя фізики. Наводяться стислі історичні відомості про відкриття Доплером зазначеного ефекту та пояснення ним причини різного забарвлення зірок. Аналізуються методичні особливості розгляду ефекту Доплера в механіці, оптиці, спеціальній теорії відносності (СТВ). Показано, що використання коваріантної форми запису властивостей простору й часу для подання в навчальному процесі ефекту Доплера більшою мірою, ніж існуючі методики, відповідає рівню сучасної теоретичної фізики і сприяє фундаменталізації фізичної освіти в Україні.
The role of the Doppler effect in shaping the modern concepts of relativity of motion and physical quantities in physics teacher training system. We give a short historical information about the discovery of the Doppler effect and given an explanation of his reasons for stars of different colors. Analyzes the methodological features Doppler examination in mechanics, optics, special relativity (ETS). It is shown that the use covariant form recording properties of space and time for submission to the educational process of the Doppler effect to a greater extent than existing methods, corresponds to modern theoretical physics and helps fundamentalization physical education in Ukraine.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1816
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЕФЕКТУ ДОПЛЕРА.pdf609,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.