Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1795
Title: Ознайомлення учнів з елементами конструкторської діяльності на уроках фізики у середній школі
Other Titles: Familiarizing Students with Elements of Design Activity at Physics Lessons in High School
Authors: Гончаренко, Лідія Григорівна
Honcharenko, Lidiia Hryhorivna
Каленик, Віктор Іванович
Kalenyk, Viktor Ivanovych
Каленик, Михайло Вікторович
Kalenyk, Mykhailo Viktorovych
Keywords: комбінаторні дії
конструкторська діяльність
цикл навчального процесу
компонент
істотна ознака
прилад
технічний пристрій
демонстраційний дослід
довгострокові завдання
combinatorial action
loop learning process
essential feature
technical device
long-term problems
development activities
component
instrument
demonstration experiment
Issue Date: 1994
Citation: Гончаренко, Л. Г. Ознайомлення учнів з елементами конструкторської діяльності на уроках фізики у середній школі [Текст] / Л. Г. Гончаренко, В. І. Каленик, М. В. Каленик // Сучасна освіта і проблеми творчої особистості : матеріали міжрегіональної науково-практактичної конференції. – Суми, 1994. – С. 204–207.
Abstract: Інтелектуалізація сучасного навчального процесу вимагає застосування таких методів навчання, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів, зокрема формуванню у них окремих умінь конструкторської діяльності. Пошуку такої організації системи навчальних занять допомагає аналіз циклів процесу навчання, що визначають стратегію вивчення різних типів компонентів змісту навчального предмета. Одним з цих компонентів є фізичні прилади та пристрої.
Intellectual modern educational process requires the use of teaching methods that promote the development of creative abilities of students, including the formation of their individual abilities of design activity. Search this organization of training sessions helps the learning process analysis cycles that determine the strategy study of various types of components of the content subjects. One of these components are physical devices and equipment.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1795
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konstruktor_1994.pdfсвітлина статті, збережена у форматі pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.