Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1642
Title: Давньогрецька агоністика та її зв’язок зі спортивними фестивалями міст Північного Причорномор’я
Other Titles: Ancient Greek Agonistics and its Сonnection with the Northern Black Sea Сoast Сities Sport Feasts
Authors: Лазоренко, Сергій Анатолійович
Lazorenko, Serhii Anatoliiovych
Чхайло, Микола Борисович
Chkhailo, Mykola Borysovych
Романова, Вікторія Борисівна
Romanova, Viktoriia Borysivna
Keywords: олімпійські ігри
панегерії
містерії
агони
давньогрецька агоністика
гімнасій
гімнасіарх
Olympic Games
panegyric
mystery
agons
ancient Greek agonistics
gymnasium
gymnasiarh
Issue Date: 2015
Citation: Лазоренко, С. А. Давньогрецька агоністика та її зв’язок зі спортивними фестивалями міст Північного Причорномор’я [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло, В. Б. Романова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 77–86.
Abstract: У статті розглянуто історичний аспект зародження, становлення та розвиток спортивних свят (агонів) і традицій Стародавньої Греції, які проходили протягом олімпійського чотириріччя в кожному місті-полісі колоніальної та метропольної Еллади. Адже спортивні свята для античних елейців – одна з головних форм суспільного життя й культури. Спортивні фестивалі у древніх еллінів були невід’ємною складовою панегеричних дійств з нагоди вшанування тих чи інших божеств – покровителів давньогрецьких міст. Кожен грецький поліс, у ті далекі часи, обов’язково двічі на рік, організовував містерії для двох представників олімпійського пантеону. Спортивні форуми під час таких заходів, носили ініціативний характер, молоді юнаки й дівчата демонстрували свій фізичний та інтелектуальний вишкіл і отримували путівку в доросле життя, стаючи при цьому повноправними членами старогрецького суспільства. Починаючи з VІІІ століття до н.е. інституція під назвою давньогрецька агоністика ідентифікується в головний елемент старогрецького буття, адже агони почали слугувати заходами консолідації грецьких громадян. Завдяки зусиллям елладських моряків з міста Мілет, Греція розширила межі своєї ойкумени, одержавши нові поселення на берегах Північного Причорномор’я. У нові землі греки несли свою культуру та традиції. Таким чином, давньогрецька агоністика дісталася до міст-держав Понта Евксинського.
The article deals with the historical aspect of appearing, establishing and developing of sport feasts (agons) and traditions of ancient Greece, which took place during the Olympic four-year period in every state-city of colonial and metropolitan Greece. Thus the sport feasts for ancient Ellins ment the main form of society’s life and culture. Sport festivals for ancient Ellins were the integral part of panegyric shows devoted to one or another Gods – the Patrons of Greek cities. Each Greek state-city in those times obligatory provided mysteries for two representatives of Olympic Pantheon. The sport events were of initial character where young boys and girls showed their physical and mental abilities and would become the proper members of the ancient Greek society. Starting from the VIII century B. C. the institutions called ancient Greek agonistics identified into the main element of ancient Greek life because the Agons began working as the means of Greek citizens’ consolidation. With a help of Ellin sailors of Mileth Greece expended the border of its native land and owned the new settlements on the North part of Black Sea coast. The Greek brought to the new lands their culture and traditions. That’s why the ancient Greek Agonistics reached the state-cities of Pont Evksinskiy. Athletic activities in the life of the Greeks takes the most important place, thanks to agonistic Greeks also identified themselves as a mighty, cultural and military ethnos of ancient times in the Mediterranean region. Ancient Greek agonistics had an impact on sports festivals of cities-policies the Northern Black Sea. The main sports that were included in the programme of activities in metropolises such as athletics, wrestling, pankration, chariot races, and the like, have found their place in the tournament regulations of colonial cities in Ancient Greece. The prospect of further research should be the introduction of the information received about Agonistics of Ancient Greece and its influence on sports festivals of the cities of the Northern Black Sea to the lecture course of the discipline “Olympic sport”.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1642
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Davnohretska ahonistyka ta .pdf589,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.