Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13981
Title: Структурні елементи та змістові аспекти розвитку артистичних здібностей у молодших школярів на заняттях з хореографії
Other Titles: Structural Elements and Content Aspects of the Development Artistic Skills in Younger School Students in Choreography Classes
Authors: Ткаченко, Вадим
Tkachenko, Vadym
Остапенко, Анна
Ostapenko, Anna
Цвячка, Олександр
Tsviachka, Oleksandr
Keywords: артистизм
артистичні здібності
заняття з хореографії
діти молодшого шкільного віку
структурні елементи артистизму
інструментарій формування артистичних здібностей
засоби сучасного танцю
тести для виявлення рівнів сформованості артистизму
artistry
artistic abilities
choreography classes
children of primary school age
structural elements of artistry
tools for the formation of artistic abilities
means of modern dance
tests to identify the levels of artistry formation
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ткаченко, В. Структурні елементи та змістові аспекти розвитку артистичних здібностей у молодших школярів на заняттях з хореографії [Текст / В. Ткаченко, А. Остапенко, О. Цвячка // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 7 – С. 105–112. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i7-014
Abstract: Статтю присвячено проблемі розвитку артистичних здібностей у дітей молодшого шкільного віку засобами танцю. Мета статті полягає в з’ясуванні структурних елементів артистичних здібностей у молодших школярів на заняттях з хореографії та виокремленні інструментарію для визначення рівнів їх сформованості. У статті акцентовано увагу на тому, що для формування творчої особистості школяра важливу роль відіграє розвиток в нього артистизму через художні образи, з яких складається танець, добір рухів, витончену пластику та музичний супровід. Розвиток артистичних здібностей дітей молодшого шкільного віку на заняттях з хореографії здійснюється на основі ритміко-пластичного та психологічного компонентів. У статті зазначено, що спостереження проводилося на матеріалі діяльності зразкового ансамблю сучасного та спортивного танцю «Ірбіс» (м. Черкаси). Це дало змогу розробити інструментарій для визначення рівнів сформованості артистичних здібностей молодших школярів на заняттях з хореографії. Рівень сформованості ритміко-пластичного компонента пов'язаний з будовою суглобів і властивостями м'язів. З огляду на це були використані тести для оцінки рухливості суглобів, які включали комплекс найпростіших контрольних вправ: гнучкість плечового суглоба; гнучкість хребта; гнучкість в тазобедреному суглобі. Крім того, для визначення рівня розвитку пластики рухів учнів творчого колективу підібрано спеціальні тести, такі як: «танцювальний» крок, оберти, танцювальна доріжка вперед з восьми рахунків. Також для вивчення музичної ритміки дітей використовувалися логоритмічні вправи, завдання та ігри, які включали: крокування на місці і по четвертях; визначення рівня управління м’язовим тонусом і уваги; розвиток дрібної та великої моторики; визначення рівня розвитку відчуття музичного такту. Для виявлення рівня емоційно-сенсорного потенціалу дітей визначали відповідність розвинутих здібностей трьом рівням (високий, середній, низький). Зазначено, що артистизм виступає оптимальною моделлю динамічних проявів особистості в її діяльності, а заняття хореографією сприяють розвитку художніх здібностей у дітей молодшого шкільного віку.
The article is devoted to the problem of developing artistic abilities in children of primary school age by means of dance. The purpose of the article is to clarify the structural elements of artistic abilities of younger schoolchildren in choreography classes and to identify the tools for determining the levels of their formation. In the course of writing the article, we used the following research methods: theoretical analysis of scientific literature on the topic, observation, generalization and systematization of the collected material, modeling. The article states that in order to form a creative student, it is necessary to develop artistry with the help of artistic images, which consist of dance, selection of movements, sophisticated plasticity and musical accompaniment. The development of artistic abilities of schoolchildren in choreography classes is carried out on the basis of rhythmic-plastic and psychological components, where the first consists of flexibility, plasticity and musical rhythmicity, the second - emotional-sensual, intellectual-creative and motivational-personal qualities of the child. The article states that the observation was conducted on the material of the study of creativity of the exemplary ensemble of modern and sports dance "Irbis". This made it possible to develop a toolkit for determining the levels of formation of artistic abilities of younger schoolchildren in choreography classes. The level of formation of the rhythmic-plastic component is related to the structure of the joints and the properties of the muscles. With this in mind, tests were used to assess joint mobility, which included a set of the simplest control exercises: flexibility of the shoulder joint; spine flexibility; flexibility in the hip joint. In addition, special tests were selected in order to determine the level of development of the plasticity of movements of students of the creative team, such as: "dance" step; rotate; dance track ahead of eight counts. Also, to study the musical rhythmicity of children, logorhythmic exercises, tasks and games were used, which included: stepping in place and in quarters; determining the level of muscle tone control and attention; development of fine and large motor skills; determination of the level of development of a sense of musical beat. To identify the level of emotional and sensory potential of children, the correspondence of the developed abilities to three levels (high, medium, low) was determined. Therefore, artistry serves as an optimal model of dynamic manifestations of personality in its activities, and choreography classes contribute to the development of artistic abilities in children of primary school age. Further research is needed to analyze the levels of formation of artistic abilities of junior high school students in choreography classes according to the criteria developed by us.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13981
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf453,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.