Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13979
Title: Використання сервісу Trello в освітньому процесі університету
Other Titles: Use of the Trello Service in the Educational Process of the University
Authors: Руденко, Юлія Олександрівна
Rudenko, Yuliia Oleksandrivna
Агаджанов-Гонзалес, Карен
Ahadzhanov-Honzales, Karen
Агаджанова, Світлана
Ahadzhanova, Svitlana
Баталова, Алла
Batalova, Alla
Keywords: Trello
проєктна діяльність
канбан
інформаційні системи і технології
project activity
Kanban
information systems and technologies
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Використання сервісу Trello в освітньому процесі університету [Текст / Ю. Руденко, К. Агаджанов-Гонcалес, С. Агаджанова, А. Баталова // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 7 – С. 92–97. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i7-012
Abstract: У статті розглянуто особливості впровадження ресурсу Trello для організації спільної взаємодії всіх учасників освітнього процесу з позицій його корисності і ефективності. Схарактеризовано напрямки застосування Trello для покращення освітніх практик. Trello – це безкоштовний гнучкий багатоплатформенний сервіс, який підтримує можливості колективної роботи і працює за методом управління проєктами Kanban. Його переваги як-то універсальність, простота використання, можливість забезпечити організацію, планування і контроль за виконанням колективних проєктів зумовили посилений інтерес у педагогічній сфері і спроби застосувати у освітніх практиках. Описано досвід використання сервісу Trello у Сумському національному аграрному університеті, де впродовж 2021-2023 років ресурс застосовується у трьох напрямках: адміністрування і зберігання бази даних кафедри; використання у якості електронного освітнього маршруту для окремих груп; організація і управління проектною діяльністю студентів. Висвітлено особливості сервісу у забезпеченні документообігу кафедри і організації ефективної колективної роботи її членів. Детально представлено застосування сервісу Trello як доповнення або альтернативу навчальним платформам Moodle, Google Class при вивченні дисциплін «Прикладні інформаційні технології» і «Управління ІТ-проєктами» студентами 3-го курсу спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології». Охарактеризовано організацію і реалізацію групового проєкту «Створення інтернет-магазину». Результати використання сервісу Trello засвідчили його ефективність у освітній практиці. Це підтверджено опитуванням студентів. Дисципліни, що вивчалися із застосуванням ресурсу зайняли 3 і 6 місця у рейтингу як ті, що були опановані найкраще. Також за 10-бальною системою сервіс Trello за якістю організації навчання у середньому оцінили у 8 балів. Отже, підтверджується правильність вибору ресурсу для навчання майбутніх ІТ-фахівців і для організації роботи кафедри.
The article discusses the peculiarities of implementing the Trello platform for organizing collaborative interactions among participants in the educational process, focusing on its usefulness and effectiveness. It characterizes the directions for using Trello to improve educational practices. Trello is a free multi-platform service that supports collective work and operates based on the Kanban method of project management. Its advantages, including universality, user-friendliness, and the ability to facilitate organization, planning, and control in collective projects, have led to increased interest in the field of education and attempts to apply it in educational practices. The experience of using the Trello platform at Sumy National Agrarian University is described, where the resource has been used in three areas from 2021 to 2023: administration and storage of departmental databases, utilization as an electronic educational route for specific groups, and organization and management of student project activities. The article highlights the specific features of the platform in facilitating departmental document flow and effective collaboration among its members. The application of the Trello platform is presented in detail as a supplement or alternative to educational platforms such as Moodle and Google Classroom in the study of "Applied Information Technologies" and "IT Project Management" by third-year students in the specialty of "Information Systems and Technologies". The organization and implementation of the group project "Creating an Online Store" are also characterized. The results of using the Trello platform demonstrate its effectiveness in educational practice, as confirmed by a student survey. Disciplines that utilized the platform ranked 3rd and 6th in terms of mastery. Additionally, according to a 10-point scale, the Trello platform received an average rating of 8 points for the quality of training organization. Therefore, the suitability of choosing this resource for training future IT specialists and for organizing departmental work is affirmed.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13979
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rudenko.pdf647,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.