Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13968
Title: Проблема оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень у європейському науковому освітньому просторі
Other Titles: The Problem of Assessing the Effectiveness of Scientific and Pedagogical Research in the European Scientific Educational Area
Authors: Новицька, Тетяна
Novytska, Tetiana
Іванова, Світлана
Ivanova, Svitlana
Кільченко, Алла
Kilchenko, Alla
Вакалюк, Тетяна
Vakaliuk, Tetiana
Мінтій, Ірина Сергіївна
Mintii, Iryna Serhiivna
Keywords: науково-педагогічне дослідження
інформаційно-цифрова технологія
оцінювання
результативність науково-педагогічних досліджень
європейський науковий освітній простір
країни Європейського Союзу
scientific and pedagogical research
information and digital technology
assessment
effectiveness of scientific and pedagogical research
the European scientific and educational space
countries of the European Union
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Проблема оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень у європейському науковому освітньому просторі [Текст / Т. Новицька, С. Іванова, А. Кільченко, Т. Вакалюк, І. Мінтій // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 7 – С. 80–91. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i7-011
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблеми оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень у європейському науковому освітньому просторі. У роботі розглянуто результати Всесвітнього рейтингу цифрової конкурентоспроможності країн (World Digital Competitiveness Ranking, 2022) та щорічного звіту Глобального інноваційного індексу 2022 року (Global Innovation Index 2022), критерії й основні показники, за якими визначено першу десятку провідних країн світу за цими рейтингами. У статті проаналізовано багаторічний досвід оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень європейських країн, що мають високий рівень розвитку національних інноваційних систем. З’ясовано, що більшість країн Європейського Союзу використовують систему фінансування наукових досліджень, в основу якої покладено оцінювання ефективності діяльності наукових організацій. Аналіз зарубіжного досвіду цих європейських країн показав, що розмір бюджетного фінансування повинен бути пов’язаним з результатами оцінювання продуктивності наукової діяльності. Цифрова трансформація і надалі є пріоритетним напрямком технологічної модернізації освітніх організацій. Інформаційно-цифрові технології допомагають подолати розриви, а також здійснювати планування та моніторинг розвитку дослідницьких організацій. За допомогою комплексного розгляду індикаторів громадської думки щодо наукової діяльності та вищої освіти виявлено, що необхідно підвищити задоволеність суспільства результатами роботи галузі освіти та науки й привести ці системи у відповідність із запитами цифровізації. У країнах Європейського Союзу реалізовано використання різних підходів для оцінювання ефективності наукових досліджень, досвід яких потрібно враховувати, вивчати й аналізувати та за потреби частково впроваджувати у вітчизняну національну систему індикаторів для розв’язання зазначеної проблеми.
The article is devoted to the study of the problem of evaluating the effectiveness of scientific and pedagogical research in the European scientific and educational space. The work examines the results of the World Digital Competitiveness Ranking of countries (World Digital Competitiveness Ranking, 2022) and the annual report of the Global Innovation Index 2022 (Global Innovation Index 2022), the criteria and main indicators that determine the top ten leading countries in the world according to these ratings. The article analyzes the long-term experience of evaluating the effectiveness of scientific and pedagogical research in European countries with a high level of development of national innovation systems. It was found that most of the countries of the European Union use a system of financing scientific research, which is based on the evaluation of the effectiveness of scientific organizations. The analysis of the foreign experience of these European countries showed that the amount of budget funding should be related to the results of the assessment of the productivity of scientific activity. Digital transformation will continue to be a priority area of technological modernization of educational organizations. Information and digital technologies help to bridge gaps and to plan and monitor the development of research organizations. With the help of a comprehensive review of indicators of public opinion regarding scientific activity and higher education, it was found that it is necessary to increase the satisfaction of society with the results of the work of the field of education and science and to bring these systems in line with the demands of digitalization. In the countries of the European Union, the use of various approaches for evaluating the effectiveness of scientific research has been implemented, the experience of which must be taken into account, studied and analyzed and, if necessary, partially introduced into the domestic national system of indicators to solve the specified problem.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13968
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novytska.pdf544,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.