Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13944
Title: Актуальні управлінські механізми реалізації ідей концепції «Нова українська школа»
Other Titles: Actual Administrative Mechanisms of Realization Ideas of Conception "New Ukrainian School"
Authors: Куриш, Наталія
Kurysh, Nataliia
Keywords: Нова українська школа
механізми
управлінські механізми
фінансова автономія
академічна автономія
кадрова автономія
організаційна автономія
New Ukrainian school
mechanisms
administrative mechanisms
financial autonomy
academic autonomy
skilled autonomy
organizational autonomy
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Куриш, Н. Актуальні управлінські механізми реалізації ідей концепції «Нова українська школа» [Текст / Н. Куриш // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 7 – С. 52–57. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i7-007
Abstract: Реформа Нової української школи визначає нові вимоги та завдання для керівників закладів загальної середньої освіти, що окреслюють актуальні управлінські механізми прийняття менеджерських рішень та дій. Автором обґрунтовано актуальність проведених досліджень та проаналізовано трактування ключових понять «Нова українська школа», «механізми», «управлінські механізми», «фінансова автономія», «академічна автономія», «кадрова автономія», «організаційна автономія». Проведено дослідження видів механізмів управління (організаційного, адміністративного, структурного, технічного, економічного, державного, інформаційного) та їх практичні прояви в управлінні закладом нової української школи. Визначено характеристики актуальних управлінських механізмів реалізації ідей Нової української школи та охарактеризовано діяльність керівників закладів загальної середньої освіти, що узагальнено у Таблиці 1 «Актуальні управлінських механізмів реалізації ідей Нової української школи: практичний аспект». Презентовані практичні аспекти реалізації управлінських механізмів керування закладом освіти в умовах запровадження Концепції «Нова українська школа», дасть можливість сформувати імідж установи, забезпечить надання якісних освітніх послуг та допоможе досягнути очікуваних ефективних результатів реформування освітньої галузі. Модернізовані управлінські механізми з переходом реформи на наступний рівень – базової середньої освіти, дає можливість керівникам закладів використовувати їх із врахуванням етапів запровадження реформи, оновлення змісту освіти, вікових особливостей здобувачів освіти, готовності вчителів до змін та сучасного стану в суспільстві.
Reform of New Ukrainian school determines new requirements and tasks for the leaders of establishments of universal middle education, that outline the actual administrative mechanisms of acceptance of manager's decisions and actions. Actuality undertaken studies is reasonable an author and it is analysed interpretation of key concepts "New Ukrainian school", "mechanisms", "administrative mechanisms", "financial autonomy", "academic autonomy", "skilled autonomy", "organizational autonomy". A study of types of management (organizational, administrative, structural, technical, economic, state, informative) mechanisms is undertaken and them practical displays in the management of new Ukrainian school establishment. Descriptions of actual administrative mechanisms of realization of ideas of New Ukrainian school are certain and activity of leaders of establishments of universal middle education is described, that generalized in Table 1 "Actual administrative mechanisms of realization of ideas of New Ukrainian school : practical aspect". Presented practical aspects of realization of administrative mechanisms of management of education establishment in the conditions of input of Conception "New Ukrainian school", will give an opportunity to form the image of establishment, will provide the grant of quality educational services and will help to attain the expected effective results of reformation of educational industry. Modernized administrative mechanisms with passing of reform to the next level - base secondary education, gives an opportunity to the leaders of establishments to use them with taking into account of the stages of input of reform.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13944
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurysh.pdf442,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.