Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13943
Title: Організаційні форми неформальної освіти здобувачів вищої освіти в Україні
Other Titles: Organizational Forms of Informal Education of Students in Ukraine
Authors: Купіна, Оксана
Kupina, Oksana
Keywords: волонтерство
громадська організація
здобувачі вищої освіти
ігри та вправи в сфері освіти
інтернет ресурси
міжнародні обміни
молодіжна організація
молодіжний хаб
неформальна освіта
volunteering
public organization
students of higher education
games and exercises in the field of education
Internet resources
international exchanges
youth organization
youth hub
non-formal education
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Купіна, О. Організаційні форми неформальної освіти здобувачів вищої освіти в Україні [Текст / О. Купіна // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 7 – С. 43–51. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i7-006
Abstract: У статті теоретично обґрунтовано сучасні аспекти організаційних форм неформальної освіти здобувачів вищої освіти в Україні. Описано аналіз попередніх досліджень і публікацій, що стосуються питань розвитку й особливостей неформальної освіти як компоненту Life Long Learning. З'ясовано, що в Україні на даний момент немає визнаних стандартів неформальної освіти, проте, деякі законодавчі документи покликані врегулювати дане питання: Закон України «Про освіту» (стаття 8), законопроєкт «Про освіту дорослих» (статті 3, 13, 14), Порядок визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної/інформальної освіти. Наведено риси й ознаки неформальної освіти. Зазначено, що неформальна освіта здобувачів освіти може відбуватися включенням їх у різноманітні форми, напртклад: молодіжні організації, участь у волонтерських програмах і проектах, програми міжнародних обмінів, інтернет-ресурси, ігри та вправи в сфері освіти. Наведено орієнтовний перелік молодіжних та громадських організацій, студентських хабів, що провадять неформальну освіту молоді. Молодіжне волонтерство в Україні досить поширене і грає важливу роль у розвитку суспільства та підтримці різних громадських потреб, воно створює можливість для молоді розвивати навички, набувати цінний досвід та вносити позитивні зміни у своєму оточенні. Вказується, що міжнародні студентські обміни організовуються через університети, неприбуткові організації або міжнародні студентські асоціації та допомагають студентам розширити свої академічні можливості, покращити мовні навички, отримати нові знання та навички в іншому культурному та навчальному середовищі, сприяють розвитку міжнародних зв'язків, побудові толерантного та багатокультурного суспільства, а також підвищенню професійних перспектив студентів. Розглянуто застосування ігор та вправ в неформальній освіті студентів з метою активізації їх пізнавальної діяльності та розвитку навичок і компетенцій. Ігри, такі як інтерактивні ігри, симуляції та рольові ігри, надають студентам можливість вивчати нове та сприяють їхньому активному залученню до навчального процесу. Використання ігрових методик у неформальній освіті студентів має численні переваги, зокрема розвиток комунікаційних навичок, співпраці в команді, критичного мислення, прийняття рішень та навичок розв'язання проблем.
The article theoretically substantiates modern aspects of organizational forms of non-formal education of students of higher education in Ukraine. The analysis of previous studies and publications related to issues of development and features of non-formal education as a component of Life Long Learning is described. It was found that at the moment there are no recognized standards of non-formal education in Ukraine, however, some legislative documents are designed to regulate this issue: the Law of Ukraine "On Education" (Article 8), the Draft Law "On Adult Education" (Articles 3, 13, 14), the Procedure for recognition in higher and professional pre-higher education of learning results obtained through non-formal/informal education. Features and characteristics of non-formal education are given. It is noted that non-formal education of education seekers can take place by including them in various forms, for example: youth organizations, participation in volunteer programs and projects, international exchange programs, Internet resources, games and exercises in the field of education. An approximate list of youth and public organizations, student hubs that provide informal education for young people is given. Youth volunteering in Ukraine is quite widespread and plays an important role in the development of society and support of various public needs, it creates an opportunity for young people to develop skills, gain valuable experience and make positive changes in their environment. International student exchanges are organized through universities, non-profit organizations or international student associations and help students to expand their academic opportunities, improve language skills, gain new knowledge and skills in a different cultural and educational environment, contribute to the development of international relations, building a tolerant and multicultural society, as well as improving the professional prospects of students. The use of games and exercises in non-formal education of students in order to activate their cognitive activity and develop skills and competencies is considered. Games, such as interactive games, simulations and role-playing games, provide students with the opportunity to learn new things and promote their active involvement in the learning process. The use of game methods in non-formal education has numerous advantages, including the development of communication skills, teamwork, critical thinking, decision making and problem-solving skills.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13943
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kupina.pdf453,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.