Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13942
Title: Фейковий контент: види, ознаки, шляхи виявлення
Other Titles: Fake Content: Types, Signs, Ways of Detection
Authors: Корж, Олена
Korzh, Olena
Коровай, Віталій
Korovai, Vitalii
Keywords: спотворення інформації
фейк
фейкові новини
види фейків
споживання інформації
здатності протистояти фейкам
distortion of information
fake news
types of fakes
information consumption
ability to resist fakes
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Корж, О. Фейковий контент: види, ознаки, шляхи виявлення [Текст / О. Корж, В. Коровай // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 7 – С. 37–42. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i7-005
Abstract: Стаття торкається проблеми створення фейків (спотворення інформації; дезінформація; фільтрація інформації тощо). Їх поширення є формою негативного впливу на свідомість пересічного члена суспільства. Тому виявлення фейкових повідомлень, джерелами якого є мережа Інтернет та соціальні мережі, є актуальною проблемою для суспільства в цілому. Мета статті – деталізувати види, ознаки, шляхи виявлення фейкового контенту. Для досягнення мети використано теоретичні методи наукового пізнання: термінологічний аналіз для уточнення тезаурусу дослідження, контент-аналіз і класифікація для виділення типів найпоширеніших фейків, їх розпізнавання та способів уникнення. У статті наведено види спотворення інформації (помилкова інформація, свідомо викривлена або неправдива, «погана» інформація (mal-information)). Схарактеризовані види, ознаки і шляхи виявлення фейків. Відзначено цілі, які переслідують розробники фейкового контенту (навмисна дезінформація користувачів про будь-які факти подій; формування у користувачів «потрібного» уявлення про певні речі, події, процеси; відверта образа певних осіб; агітація; тролінг; реклама конкретного товару; особисті мотиви). Описано характерні ознаки фейкових новин (контент, який посилається тільки на головну сторінку цитованого сайту; у результатах пошуку тільки соціальні мережі; джерелом є посилання на англомовне видання; посилання на конкретний пост не дається; хтось цитує чиїсь висловлювання, які прозвучали по радіо / телебаченню). Описано методи розпізнавання та способи уникнення фейкового контенту у соціальних мережах. Отримані результати уможливлюють виявлення фейкового контенту молоддю та сприяють розвитку в молоді здатності протистояти негативним інформаційним впливам.
The article deals with the problem of creating fakes (distortion of information, disinformation, filtering of information, etc.). The fake spread is a form of negative impact on the consciousness of an ordinary member of society. Therefore, the detection of fake messages, the sources of which are the Internet and social networks, is an urgent problem for society as a whole. The paper's goals: to detail the types, signs, and ways of detecting fake content. The authors use theoretical methods of scientific knowledge to achieve the goal: terminological analysis to clarify the research thesaurus, content analysis, and classification to identify the types of the most common fakes, their recognition, and ways to avoid them. The paper presents the types of information distortion (false information, deliberately distorted or inaccurate, and "bad" information (mal-information)). The types, signs, and ways of detecting fakes are characterized. The goals pursued by developers of fake content are noted (deliberate misinformation of users about any facts of events; formation of users' "necessary" idea of certain things, events, and processes; outright insult of certain persons; agitation; trolling; advertising of a specific product; personal motives). The characteristic features of fake news (content that links only to the main page of the cited site; in the results search only social networks; the source is a link to an English-language publication; a link to a specific post is not given; someone quotes someone's statements that sounded on radio/television). The recognition methods and ways for avoiding fake content in social networks are described. The paper's results make it possible for young people to identify fake content and contribute to developing their ability to resist negative information influences.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13942
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korzh.pdf488,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.