Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13901
Title: Реалізація міждисциплінарного підходу в професійній підготовці майбутніх фармацевтів у вищій медичній школі
Other Titles: Implementation of an Interdisciplinary Approach in Vocational Training of Future Pharmacists at Higher Medical School
Authors: Мельничук, Ірина
Melnychuk, Iryna
Keywords: фармацевти
професійна підготовка
медична освіта
міждисциплінарний підхід; навчально-методичний супровід
інноваційне освітнє середовище
pharmacists
vocational training
medical education
interdisciplinary approach
educational and methodical support
innovative educational environment
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Мельничук, І. Реалізація міждисциплінарного підходу в професійній підготовці майбутніх фармацевтів у вищій медичній школі [Текст / І. Мельничук // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 6 – С. 27–31. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i6-004 І
Abstract: В статті аргументовано актуальність сучасних вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців медичної сфери, що зумовлені швидкоплинними прогресивними глобальними змінами в усіх напрямах суспільного розвитку, в тому числі й у фармацевтичній галузі. Узагальнено наукові підходи до вирішення проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців фармації. Підкреслено необхідність оновлення професійної підготовки майбутніх фармацевтів, що зумовлено новими науковими відкриттями у методах лікування та створенням нового покоління ефективних медичних препаратів. Зазначено доцільність використання міждисциплінарної інтеграції в професійній підготовці майбутніх фармацевтичних працівників, що епізодично розглядається у наукових публікаціях вітчизняних дослідників. Актуалізовано необхідність використання освітнього потенціалу міждисциплінарності на основі реалізації міждисциплінарного підходу у вищій медичній школі, що сприятиме формуванню компетентного, креативного, готового до активної аналітичної діяльності майбутнього фахівця фармацевтичної галузі. Конкретизовано роль викладачів у реалізації міждисциплінарного підходу, що полягає у створенні інноваційного освітнього середовища, що ґрунтується на дотриманні таких принципів професійної підготовки майбутніх фармацевтів: комплексної інтегративності, професійної зорієнтованості, інноватизації освітнього середовища. Наведено приклади створення інноваційних навчальних ситуацій у вивченні дисципліни «Фармацевтична хімія», в яких підтверджується дотримання означених принципів у процесі реалізації міждисциплінарного підходу. Охарактеризовано методичні аспекти використання методів бесіди, мозкового штурму і квесту. Зазначено, що творчий підхід викладачів до організації освітнього процесу й удосконалення навчально-методичного супроводу освітнього процесу у фармацевтичних закладах вищої освіти дає змогу підвищити рівень міждисциплінарності системи професійної підготовки студентів, які здобувають фах фармацевта.
The article argues the relevance of modern requirements for the vocational training of future specialists in the medical field, which are caused by rapid and progressive global changes in all directions of social development, including in the pharmaceutical industry. Scientific approaches for solving the problem of improvement of vocational training of future pharmacy specialists have been generalized. The necessity of updating vocational training of future pharmacists, which is due to new scientific discoveries in treatment methods and the creation of a new generation of effective medical drugs, has been emphasized. The expediency of using interdisciplinary integration in vocational training of future pharmaceutical workers, which is occasionally considered in scientific publications of domestic researchers, has been indicated. The necessity of using educational potential of an interdisciplinarity based on the implementation of an interdisciplinary approach at higher medical school, which will contribute to the formation of a competent, creative, ready for active analytical activity of the future specialist of the pharmaceutical industry, has been updated. The role of lecturers in the implementation of the interdisciplinary approach, which consists in the creation of an innovative educational environment based on the observance of the following principles of vocational training of future pharmacists, has been specified: comprehensive integrity, professional orientation, innovatization of the educational environment. The examples of creating innovative educational situations in studying discipline «Pharmaceutical Chemistry», which confirm the observance of the specified principles in the process of implementation of the interdisciplinary approach, have been given. The methodical aspects of using methods of conversation, brainstorming and quest have been described. It has been indicated that a creative approach of lecturers for the organization of educational process and improvement of educational and methodical support of educational process in the pharmaceutical institutions of higher education gives the possibility of increasing the level of interdisciplinarity of the system of vocational training of students who acquire the profession of pharmacist.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13901
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnychuk.pdf382,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.