Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13469
Title: A Brief Sketch of the History of Sumy Theological School (1888-1919)
Other Titles: Короткий нарис історії Сумського духовного училища (1888-1919 рр.)
Authors: Kudinov, Dmytro
Taraban, Yurii
Кудінов, Дмитро
Тарабан, Юрій
Keywords: Sumy Theological School
Kharkiv and Okhtyr Eparchy
Archbishop Ambrose
Congress of Clergy of the Sumy School District,
Arkady Gruzov
supervisor
school board
teachers
students
charity
Сумське духовне училище
єпархія Харківська й Охтирська
архієпископ Амвросій
з’їзд духовенства Сумського училищного округу
Аркадій Грузов
наглядач
правління училища
педагоги
учні
благодійність
Issue Date: 2023
Citation: Kudinov D. A Brief Sketch of the History of Sumy Theological School (1888-1919) [Теxt] / D. Kudinov, Y. Taraban // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2023. – № 1. – С. 43–63. – DOI: 10.31110/consensus/2023-01/043-063
Abstract: The relevance of this study is due, first of all, to the absence of works devoted to the history of the Sumy Theological School in the national historiography. It is indicated that the main obstacle to carrying out research on the topic is the lack of archival documents. The main group of sources of the article, on which the authors relied, are the publications of the journals of the meetings of the clergy of the Sumy school district, reports, lists of pupils, messages and appeals related to the life of the school, published in the periodicals of the eparchy – «Letter for the Kharkiv Eparchy», «Vedomosti and notes on the Kharkiv Eparchy». These materials made it possible to recreate a more or less complete picture of school life and realize the goal of the work – to reveal the most significant aspects of the functioning of the theological school in the city of Sumy at the end of the 19th – early 20th century. The main text of the publication contains the following parts: a description of the circumstances of the foundation of the Sumy Theological School; description of the educational institution’s finances (estimate, sources of replenishment); management of the school (congress of clergy of the Sumy school district, school board, school supervisor, custodian); teaching staff of the school; organization of educational work (educational disciplines, academic performance, Christian upbringing, cultural and educational events with the participation of students); closure of the educational institution. The authors emphasized the important role in the emergence of the educational institution of the Sumy deacon Fr. Vasyl Nikolskyi, Archbishop of Kharkiv and Okhtyrka Amvrosii (Klyucharyov), Sumy businessmen I.G. Kharitonenko and D.I. Sukhanov. Among the staff of the school, more attention was paid to its supervisor A.F. Gruzov and teacher F.F. Gorain according to the availability of sources. The conclusions indicate the prospects for further research on the chosen topic. First of all, it is an interesting reproduction of the psychological atmosphere of the school, the nuances of the teachers’ pedagogical creativity, the relationships within the student groups, as well as between students and teachers. The authors consider their research in the field of microhistory as a component of a complex of research on the history of secondary education institutions in Sumy.
Актуальність даного дослідження зумовлена, передусім, відсутністю у вітчизняній історіографії робіт, присвячених історії Сумського духовного училища. Указано, що основною перешкодою до виконання дослідження з теми є брак архівних документів. Основною групою джерел статті, на яку спиралися автори, є публікації журналів з’їздів духовенства Сумського училищного округу, звіти, списки вихованців, повідомлення та звернення, що стосувалися життя училища, розміщені у періодичних виданнях єпархії – «Листок для Харківської єпархії», «Відомості та замітки по Харківській єпархії». Ці матеріали дозволили в цілому відтворити відносно повну картину училищного життя й реалізувати мету роботи – розкрити найбільш значущі аспекти функціонування духовного училища в м. Суми наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Основний текст публікації містить такі частини: опис обставин заснування Сумського духовного училища; характеристика стану фінансів навчального закладу (кошторис, джерела поповнення); керівництво училищем (з’їзд духовенства Сумського училищного округу, правління училища, наглядач училища, блюститель); педагогічний склад училища; організація навчально-виховної роботи (навчальні дисципліни, успішність, християнське виховання, культурно-виховні заходи за участю учнів); закриття навчального закладу. Акцентовано вагому роль у появі навчального закладу сумського благочинного протоієрея Василя Нікольського, архієпископа Харківського й Охтирського Амвросія (Ключарьова), сумських підприємців І.Г. Харитоненка та Д.І. Суханова. Серед персоналу училища більша увага приділена його наглядачеві А.Ф. Грузову й викладачу Ф.Ф. Гораїну за наявністю джерел. У висновках зазначені перспективи подальших досліджень обраної теми. Передусім, цікаве відтворення психологічної атмосфери училища, нюансів педагогічної творчості викладачів, відносин всередині учнівських колективів, а також між учнями та педагогами. Автори своє дослідження в галузі мікроісторії розглядають як складову комплексу досліджень з історії закладів середньої освіти м. Суми.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13469
Appears in Collections:Консенсус

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A BRIEF SKETCH.pdf379,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.