Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13269
Title: Основні положення психологічної концепції зміцнення професійного здоров’я працюючих та критика пропонованого підходу
Other Titles: Main Provisions of the Psychological Concept of Strengthening the Occupational Health of Workers and Criticism of the Proposed Approach
Authors: Приходько, Володимир Васильович
Prykhodko, Volodymyr Vasylovych
Томенко, Олександр Анатолійович
Tomenko, Oleksandr Anatoliiovych
Вілянський, Володимир
Vilianskyi, Volodymyr
Keywords: здоров’я
концепція зміцнення професійного здоров’я
непрофесійна фізкультурна освіта
будівництво власного здоров’я
health
concept of strengthening the professional health
non-professional physical education
building one's own health
Issue Date: 2023
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Приходько, В. Основні положення психологічної концепції зміцнення професійного здоров’я працюючих та критика пропонованого підходу [Текст / В. Приходько, О. Томенко, В. Вілянський // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2023. – Т.11, № 3 – С. 24–31. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol11i3-004
Abstract: У «Концепції розвитку системи громадського здоров’я» відмічено, що радянська система охорони здоров’я зберіглася у незмінному вигляді. Ця система практично ігнорує потреби здорового населення, що не дає змоги стримувати та комплексно впливати на підвищення рівня неінфекційних захворювань. Тож у Концепції відмічене, що існує необхідність у нових підходах та розробці програм розв’язання проблем у сфері громадського здоров’я, оскільки наявна система медичної допомоги в Україні не передбачає профілактичної складової частини. Нашу увагу привернула наукова праця [4], в якій подана узагальнююча психологічна концепція і програми зміцнення професійного здоров’я працюючих. Мета дослідження полягає у аналізі основних положень Health Management, заснованому на психологічній концепції зміцнення здоров’я працюючих, а також змістовній критиці пропонованого підходу. Показано, що програми зміцнення професійного здоров'я фахівців – це комплекс заходів фірми організаційного та індивідуального характеру, спрямованих на профілактику стресу та формування способів боротьби з їх наслідками. І. А. Бурлакова відмічає, що наповнення змістом програми професійного самозбереження є процесом достатньо індивідуальним, тут не може бути назавжди заданих рішень. У цілому погоджуючись з пропонованим підходом до зміцнення професійного здоров’я з боку фірми, звернемо увагу на його складові, які знаходяться на рівні сподівань, а не плану дій. Це використані словосполучення, не забезпечені відповідними заходами у змісті концепції: «інстинкт самозбереження», «стимулювання здорового способу життя», «готовність до постійного само змінювання» «тощо. Нами доведено, що до порядку денного поставлена тема непрофесійної фізкультурної освіти (НпФО) здобувачів вищої освіт, яка натомість сприяє включенню особистості у будівництво власного здоров’я - Bbuilding one's own health.
In the «Concept of Development of the Public Health System» it is noted that the Soviet health care system has remained unchanged. This system practically ignores the needs of a healthy population, which makes it impossible to contain and comprehensively influence the increase in the level of non-infectious diseases. Therefore, the Concept notes that there is a need for new approaches and the development of programs for solving problems in the field of public health, since the existing system of medical care in Ukraine does not include a preventive component. Our attention was drawn to the paper [4], in which a generalizing psychological concept and programs for strengthening the professional health of workers are presented. The purpose of the study is the analysis of the main provisions of Health Management, based on the psychological concept of improving the health of workers, as well as a substantive criticism of the proposed approach. It is shown that programs to strengthen the professional health of specialists are a set of company measures of an organizational and individual nature, aimed at stress prevention and the formation of methods of combating their consequences. I. A. Burlakova notes that the content of the professional self-preservation program is aт individual process, there cannot be permanently set solutions. In general, agreeing with the proposed approach to strengthening professional health on the part of the company, let's pay attention to its components, which are at the level of expectations, and not an action plan. These are used phrases that are not provided with appropriate measures in the content of the concept: «instinct of self-preservation», "stimulation of a healthy lifestyle», «readiness for constant self-change» etc. We have proven that the topic of non-professional physical education (NpFE) of students is on the agenda, which instead contributes to the inclusion of the individual in the construction of own health.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13269
Appears in Collections:Освіта. Інноватика. Практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prykhodko.pdf398,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.