Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13188
Title: Сучасні техніки скрипкового виконавства
Other Titles: Modern Techniques of Violin Performance
Authors: Єрьоменко, Андрій Юрійович
Yeromenko, Andrii Yuriiovych
Холод, Анна Володимирівна
Kholod, Anna Volodymyrivna
Keywords: скрипкове виконавство
сучасна скрипкова техніка
скрипка
violin performance
modern violin technique
violin
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Холод А. В. Сучасні техніки скрипкового виконавства [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / А. В. Холод, науковий керівник А. Ю. Єрьоменко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 63 с.
Abstract: Актуальність дослідження. Сучасна культура диктує абсолютно відмінне бачення музичного мистецтва та виконавства, зокрема і скрипкового. Завдяки виникненню індустрії шоу-бізнесу, яка почала активно функціонувати у другій половині ХХ століття і продовжує розвиватися та вдосконалюватися у ХХІ столітті, сьогодні глядачі, відвідуючи концерт, очікують не тільки почути якісну гру, але і побачити насичену та технічно оснащену виставу у дусі новітніх тенденцій, отримати яскраві емоційноестетичні враження. Виникнення у другій половині ХХ століття таких стилів як техно- та електро-музика привернуло увагу значної кількості слухачів. Тому якщо раніше класика та академічне скрипкове виконавство стояли на першому місці, то відтепер відійшли на другий план, оскільки увагу публіки завоювали нові напрямки. Дана ситуація не могла не позначитися на класичному скрипковому мистецтві. Лише незначне число слухачів залишилося вірним своїм естетичним поглядам, віддавши перевагу академічному скрипковому виконавству та класичним творам на противагу новим модним стилям та інструментам. Мета кваліфікаційної роботи: висвітлити сучасні техніки скрипкового виконавства. Відповідно до мети дослідження постають наступні завдання: • з’ясувати ступінь дослідження технік сучасного скрипкового виконавства у галузі вітчизняного мистецтвознавства; • прослідкувати становлення сучасного європейського скрипкового виконавства в історичній ретроспективі; • зазначити новаторів скрипкового мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття;• охарактеризувати особливості інтерпретації сучасних технік скрипкового виконавства у кінематографі ХХІ століття. Об’єкт дослідження – скрипкове виконавство. Предметом магістерської роботи виступають сучасні техніки скрипкового виконавства. Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, 2 розділів, 4 підрозділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (77 одиниць) та додатків (2 одиниці). Основний зміст роботи викладений на 50 сторінках. Загальний об’єм дослідження складає 63 сторінки.
Actuality of theme. Modern culture dictates a completely different vision of musical art and performance, including violin. Thanks to the emergence of the show business industry, which began to function actively in the second half of the twentieth century and continues to develop and improve in the XXI century, today spectators expect not only to hear a quality game, but also to see a rich and technically equipped show in the spirit of the latest trends. , get vivid emotional and aesthetic impressions. The emergence of styles such as techno and electro music in the second half of the twentieth century attracted a large number of listeners. Therefore, if before the classics and academic violin performance were in the first place, now they have receded into the background, as the public's attention has gained new directions. This situation could not but affect the classical violin art. Only a small number of listeners remained true to their aesthetic views,preferring academic violin performance and classical works as opposed to new fashion styles and instruments. The purpose of the study: to highlight modern techniques of violin performance. According to the purpose of the study, the following objectives: • to find out the degree of research of techniques of modern violin performance in the field of domestic art history; • to trace the formation of modern European violin performance in historical retrospect; • identify innovators of violin art of the late XX - early XXI century; • to characterize the peculiarities of the interpretation of modern techniques of violin performance in the cinema of the XXI century. The object of research is violin performance. The subject of the master's work are modern techniques of violin performance. Structure and scope of work. The work consists of an introduction, 2 chapters, 4 subsections, conclusions to the chapters, conclusions, list of sources used (77 units) and appendices (2 units). The main content of the work is set out on 50 pages. The total volume of the study is 63 pages.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13188
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Холод_Магістерська.pdf999,19 kBAdobe PDFView/Open
Холод_прот.pdf608,38 kBAdobe PDFView/Open
Холод_рец..pdf4,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.