Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13186
Title: Баянно-акордеонне мистецтво Сербії другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Other Titles: Accordion and Accordion Art of Serbia of the Second Half of the XX - Beginning of the XXI Century
Authors: Єрьоменко, Андрій Юрійович
Yeromenko, Andrii Yuriiovych
Лолич, Філіп
Lolych, Filip
Keywords: баянно-акордеонне мистецтво
баян
акордеон
bayan and accordion art
bayan
accordion
Issue Date: 2021
Citation: Лолич Ф. Баянно-акордеонне мистецтво Сербії другої половини ХХ – початку ХХІ століття [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / Ф. Лолич, науковий керівник А. Ю. Єрьоменко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 67 с.
Abstract: Актуальність дослідження. Баянно-акордеонне мистецтво Сербії за період кінця ХХ – першої чверті ХХІ століття набуло нових національних рис. Прогресивний розвиток сербської баянно-акордеонної освіти, підвищення рівнів виконавства музикантів на народних інструментах, пов’язаний із активним вивченням технік гри на баяні та акордеоні в закордонних вищих навчальних закладах, зокрема й українських. Таким чином, баянно-акордеонне мистецтво Сербії сьогодні має більш інтернаціональний характер та оновлене звучання. Даний факт представляє наукову цінність у дослідженні рис світового баянно-акордеонного мистецтва, процесів його трансформації. Мета дослідження: висвітлити національні особливості баянноакордеонного мистецтво Сербії другої половини ХХ – початку ХХІ століття У відповідності до мети постають наступні завдання дослідження: • розглянути погляди дослідників на становлення баянно-акордеонного мистецтва Сербії; • виокремити історичні передумови розвитку сербського баянноакордеонного мистецтва; • зазначити національні риси баянно-акордеонного мистецтва Сербії; • визначити роль конкурсів та фестивалів у розвитку баянно-акордеонного мистецтва Сербії; • проаналізувати концертну діяльність відомих представників сербського баянно-акордеонного мистецтва. Об’єктом дослідження виступає баянно-акордеонне мистецтво. Предметом кваліфікаційної роботи є баянно-акордеонне мистецтво Сербії другої половини ХХ – початку ХХІ століття.Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається із вступу, 2 розділів, 5 підрозділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (71 одиниця) та додатків (2 одиниці). Основний зміст роботи викладений на 54 сторінках. Загальний об’єм дослідження складає 67 сторінок.
Actuality of theme. Accordion and accordion art of Serbia during the end of the XX - first quarter of the XXI century acquired new national features. Progressive development of Serbian accordion education, increasing the levels of performance of musicians on folk instruments, associated with the active study of accordion and accordion playing techniques in foreign universities, including Ukrainian. Thus, the accordion art of Serbia today has a more international character and a renewed sound. This fact is of scientific value in the study of features of the world accordion and accordion art, the processes of its transformation. The purpose of the study: to highlight the national features of accordion and accordion art of Serbia in the second half of the XX - early XXI century. In accordance with the purpose of the following research objectives: • consider the views of researchers on the formation of accordion and accordion art in Serbia;• highlight the historical background of the development of Serbian accordion and accordion art; • indicate the national features of accordion and accordion art of Serbia; • determine the role of competitions and festivals in the development of accordion and accordion art in Serbia; • to analyze the concert activities of famous representatives of the Serbian accordion and accordion art. The object of research is accordion and accordion art. The subject of qualifying work is the accordion and accordion art of Serbia in the second half of the XX - early XXI century. Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, 2 chapters, 5 subsections, conclusions to chapters, conclusions, a list of sources used (71 units) and appendices (2 units). The main content of the work is set out on 54 pages. The total volume of the study is 67 pages.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13186
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лолич_Магістерська.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open
Лолич_рец._протокол.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.