Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1300
Title: Уровни владения математическим моделированием
Other Titles: Rates of mathematical modeling command
Authors: Мельников, О. І.
Melnykov, O. I.
Дегтяр, С. Н.
Dehtiar, S. N.
Keywords: навчання
математичне моделювання
рівні оволодіння
teaching
mathematical modeling
levels of command
Issue Date: 2013
Citation: Мельников, О. И. Уровни владения математическим моделированием [Текст] / О. И. Мельников, С. Н. Дегтяр // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – № 1. – С. 128–132.
Abstract: У статті авторами проаналізовано поняття «модель», «математична модель», класифікуються рівні оволодіння елементами математичного моделювання: інтуїтивно-наївний, навчально-спрощений, реально-виробничий. Авторами розглянуті методичні особливості підготовки школярів до оволодіння відповідними рівнями математичного моделювання. Математичне моделювання розширює творчі можливості фахівця у вирішенні цілого ряду професійних завдань, істотно змінює його професійну мобільність. На сучасному етапі математичне моделювання є новим універсальним компонентом методології будь-якої науки і в значній частині підручників і навчальних посібників з різних дисциплін включаються поняття, методи та приклади застосування математичного моделювання. У статті виділено три типи основних завдань, які сприяють формуванню дослідницьких, рефлексивних і творчих умінь і поступово формують навички застосування методу математичного моделювання у процесі розв’язування прикладних задач. У процесі навчання важливим є використання не окремих задач (задач, що демонструють основні поняття розділу дисципліни в професійному контексті, задач динамічного характеру, задач дослідницького характеру), а цілісної їх системи.
The author analyzes the concept of «model», «mathematical model», levels of mathematical modeling elements command are classified: intuitive, naive, simplified training, real-production. Methodological peculiarities of training the learners in mastering particular levels of mathematical modeling are considered by the authors. Mathematical modeling enhances creativity of a specialist in solving a whole range of professional tasks, considerably changes his professional mobility. Currently, mathematical modeling serves as a new universal component of any science methodology and in most of tutorials and manuals in various subjects includes concepts, methods and examples of mathematical modeling implementation. Three main tasks that contribute to research, reflective, creative skills formation, and form gradually a skill of implementing mathematics modeling method in solving applied problems are defined. Teaching process proved the importance of implementing not separate problems (problems, demonstrating the basic concepts of the discipline section in a professional context, dynamic problems, research problems), but their holistic system.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1300
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnykov_Urovny vladenyia.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.