Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1289
Title: Використання дивергентних задач на уроках математики як необхідна умова розвитку творчої особистості учня
Other Titles: Implementation of Divergent Problems in Classes of Mathematics as a Necessary Condition for the Development of Learners’ Creative Individuality
Authors: Вдовенко, В. В.
Vdovenko, V. V.
Keywords: дивергентне мислення
конвергентне мислення
дивергентні задачі
творча особистість
творчі здібності
divergent thinking
convergent thinking
divergent problems
creative personality
creative abilities
Issue Date: 2013
Citation: Вдовенко, В. В. Використання дивергентних задач на уроках математики як необхідна умова розвитку творчої особистості учня [Текст] / В. В. Вдовенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – № 1. – С. 69–73.
Abstract: Стаття присвячена особливостям використання дивергентних задач на уроках математики в школі. Проаналізовано поняття «дивергентне мислення», розкрито сутність поняття «дивергентна задача». Розглянуто декілька прикладів задач, які сприяють розвитку дивергентного мислення учнів. У статті зазначено, що дивергентні задачі вимагають більш відкритого типу мислення, розвивають в учнів уміння бачити проблему з різних ракурсів, знаходити нові незвичні комбінації, здатність змінювати стандартну спрямованість мислення. У процесі розв’язування дивергентних задач на уроках математики учень оцінює інформацію під різними кутами зору, з різних позицій, а також конкретизує, доповнює, розвиває, систематизує, комбінує її. Автор уважає, що використання дивергентних задач сприяє розвитку творчого мислення учнів і саме, тому назріла потреба у розробці та створенні спеціальних збірників, посібників, які б містили задачі дивергентного типу до кожної теми шкільного курсу математики.
This article is devoted to revealing the peculiarities of divergent problems implementation in classes of mathematics at school. The notion “divergent thinking” is analyzed, the essence of the notion “divergence problem” is revealed. A few examples of the problems that make for learners divergent thinking are considered. It is noted in the article that divergent problems require more opened type of thinking, develop learners’ skills to see the problem from different angles, find new unusual combinations, the ability to change standard orientation of thinking. In the process of solving divergence problems in classes of mathematics, a learner evaluates information from different angles, different perspectives, as well as specifies supplements, develops, classifies, elaborates, combines it. The author believes that implementation of divergent problems contributes to learners creative thinking development, that is why the need in elaboration and creation of special collections, manuals that would contain the problems of the divergent kind to each topic of the school course in mathematics has appeared.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1289
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vdovenko_Vykorystannia dyverhentnykh.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.