Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12423
Title: Теоретичні та методологічні засади інноваційної діяльності закладу вищої освіти
Other Titles: Theoretical and Methodological Principles of Innovative Activity of Higher Education Institution
Authors: Проценко, Ірина Іванівна
Protsenko, Iryna Ivanivna
Романенко, Неля Олександрівна
Romanenko, Nelia Oleksandrivna
Keywords: інновація
інноваційний процес
зміст інноваційної освіти
інноваційна діяльність
інноваційні технології
innovation
innovation process
content of innovative education
innovative activity
innovative technologies
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Романенко, Н. О. Теоретичні та методологічні засади інноваційної діяльності закладу вищої освіти [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / Н. О. Романенко, науковий керівник І. І. Проценко . – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 73 с.
Abstract: В магістерській роботі здійснено цілісне висвітлення сучасного стану та перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти. Визначено суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні чинники становлення та розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти на території України, у зв’язку з чим було сформовано основні підходи у розумінні поняття інновація. Визначено основні етапи інноваційного процесу в галузі вищої освіти. Сформульовано схему поділу інноваційного процесу на етапи, яка отримала назву «життєвий цикл інновацій». Уточнено структуру та особливості становлення і розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти в сучасній Україні. Проаналізовано теоретико – методологічні основи управління інноваційною діяльністю системи вищої освіти та визначено, що впровадження інновацій в галузі вищої освіти покликане забезпечити підвищення якості навчання, а також знизити витрати на досягнення звичних результатів освіти. Охарактеризовано та розкрито особливості розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти на сучасному етапі, у ході чого визначено основні напрямки модернізації вищої освіти, під час яких буде вирішена низка проблем сучасної вищої освіти. Сформовано методи та форми активного навчання, які орієнтовані на діджиталізацію освітнього процесу і забезпечують якісно новий рівень міжособистісної взаємодії, зокрема завдяки можливостям інформаційно-цифрових технологій. Конкретизовано динаміку розвитку інноваційної діяльності у галузі вищої освіти в європейському освітньому просторі та окреслено можливості використання позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої школи України.
The master's thesis provides a comprehensive coverage of the current state and promising areas of innovation in the field of higher education. Socio-political, socio-economic, cultural and educational factors of formation and development of innovative activities in the field of higher education in Ukraine have been identified, in connection with which the main approaches in understanding the concept of innovation have been formed. The main stages of the innovation process in the field of higher education are identified. The scheme of division of innovation process into stages which has received the name "life cycle of innovations" is formulated. The structure and features of formation and development of innovative activity in the field of higher education in modern Ukraine are specified. Theoretical and methodological bases of innovation management of the higher education system are analyzed and it is determined that the introduction of innovations in the field of higher education is designed to improve the quality of education and reduce the cost of achieving the usual educational outcomes. The peculiarities of the development of innovative activity in the field of higher education at the present stage are characterized and revealed, during which the main directions of modernization of higher education are determined, during which a number of problems of modern higher education will be solved. Methods and forms of active learning have been formed, which are focused on the digitalization of the educational process and provide a qualitatively new level of interpersonal interaction, in particular due to the possibilities of information and digital technologies. The dynamics of development of innovative activity in the field of higher education in the European educational space is specified and the possibilities of using positive experience in modern conditions of higher education reform in Ukraine are outlined.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12423
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.