Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12420
Title: Педагогічні умови організації дистанційного навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів
Other Titles: Pedagogical Conditions of the Organization of Distance Learning in the Process of Training Future Teachers
Authors: Довгополова, Ганна Геннадіївна
Dovhopolova, Hanna Hennadiivna
Чекуріна, Ірина Олександрівна
Chekurina, Iryna Oleksandrivna
Keywords: дистанційне навчання
заклади освіти
засоби навчання
підготовка майбутніх педагогів
педагогічні умови
distance learning
educational institutions
teaching aids
training of future teachers
pedagogical conditions
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Чекуріна, І. О. Педагогічні умови організації дистанційного навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / І. О. Чекуріна, науковий керівник Г. Г. Довгополова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 98 с.
Abstract: У науковій роботі наведено теоретичне узагальнення особливостей підготовки майбутніх педагогів в системі дистанційного навчання закладів вищої освіти, що знайшло відображення в обґрунтуванні, розробці та визначенні педагогічних умов впровадження дистанційного навчання;обґрунтовано важливі соціально-економічні передумови введення дистанційної форми навчання, визначено переваги та недоліки дистанційної освіти як технології. Установлено, що дистанційне навчання – це різновид навчання, за яким учасники освітнього процесу здійснюють індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, так і синхронно у часі, використовуючи переважно електронні засоби навчання, основою якого є самостійна робота здобувачів освіти, що дозволяє навчатись за індивідуальною освітньою траєкторією. З’ясовано, що однією із ефективних моделей дистанційної освіти в процесі підготовки майбутніх педагогів є змішане навчання. Визначено, що вітчизняний досвід впровадження дистанційного навчання суттєвий, оскільки технології дистанційного навчання активно впроваджуються в підготовці майбутніх педагогів під час організації та проведення лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних занять, консультацій та самостійної роботи в синхронному або асинхронному режимах з використанням різноманітних онлайн платформ, інструментів і застосунків. Водночас спостерігається недостатнє відпрацювання практичних навичок всіх учасників освітнього процесу і відсутність обґрунтованих методичних засад для реалізації зазначеної форми навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів. Проведене теоретичне дослідження показало, що визначення ефективних педагогічних умов організації дистанційного навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів є актуальним.
The scientific work provides a theoretical generalization of the peculiarities of training future teachers in the system of distance learning of higher education institutions, which is reflected in the justification, development and definition of pedagogical conditions for the implementation of distance learning; important socio-economic preconditions for the introduction of distance learning are substantiated, the advantages and disadvantages of distance education as a technology are identified.It is established that distance learning is a type of learning in which participants in the educational process carry out individualized interaction both asynchronously and synchronously in time, using mostly electronic learning tools, based on independent work of students, which allows learning on an individual educational trajectory. It was found that one of the effective models of distance education in the process of training future teachers is blended learning. It is determined that the domestic experience of distance learning is significant, as distance learning technologies are actively implemented in the training of future teachers during the organization and conduct of lectures, seminars, workshops, laboratory classes, consultations and independent work in synchronous or asynchronous modes using various online platforms. tools and applications.At the same time, there is a lack of practical skills of all participants in the educational process and the lack of sound methodological principles for the implementation of this form of education in the process of training future teachers.The conducted theoretical research has shown that the definition of effective pedagogical conditions for the organization of distance learning in the process of training future teachers is relevant.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12420
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
протокол.pdf292,64 kBAdobe PDFView/Open
рецензія.pdf8,09 MBAdobe PDFView/Open
Чекуріна_маг.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.