Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12319
Title: SWOT-аналіз використання фасилітативного підходу при навчанні математичних дисциплін майбутніх учителів математики
Other Titles: SWOT-Analysis of the Use of the Facilitative Approach in Teaching Mathematical Disciplines to Future Mathematics Teachers
Authors: Мартиненко, Олена Вікторівна
Martynenko, Olena Viktorivna
Чкана, Ярослав Олегович
Chkana, Yaroslav Olehovych
Keywords: педагогічна фасилітація
SWOT-аналіз
фасилітативні технології
фасилітативна компетентність
майбутні учителі математики
pedagogical facilitation
SWOT-analysis
facilitative technologies
facilitative competence
future mathematics teachers
Issue Date: 2022
Publisher: ФОП Цьома
Citation: Мартиненко, О. В. SWOT-аналіз використання фасилітативного підходу при навчанні математичних дисциплін майбутніх учителів математики / О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 1(19). – С. 176–183.
Abstract: Статтю присвячено виявленню особливостей реалізації фаслітативного підходу при навчанні математичних дисциплін майбутніх учителів математики. Зазначено, що його впровадження має на меті організацію навчального процесу на принципах педагогіки партнерства та гуманізації освіти, спрямованої на формування професійної компетентності педагога-математика. Виділено визначальні характеристики та основні завдання педагогічної фасилітації у підготовці майбутніх учителів математики, структурні компоненти їх фасилітативної компетентності. На основі аналізу алгоритмів роботи фасилітативних технологій, зазначених особливостей математичних знань описано практичне застосування технології «Світове кафе» при онлайн та офлайн навчанні. Зазначено, що володіння фундаментальними математичними знаннями з обраної теми є одним із факторів успішного використання фасилітативних технологій при навчанні математичних дисциплін майбутніх учителів математики, а проведений SWOT-аналіз дозволив виділити позитивні та негативні сторони упровадження такого підходу. Результати дослідження підтверджують доцільність фасилітативного навчання математичних дисциплін. Передбачено подальше вивчення та осмислення цього процесу, розробку відповідного методичного наповнення математичних курсів.
The article is devoted to revealing the peculiarities of the implementation of the facilitative approach in the teaching of mathematical disciplines of future teachers of mathematics. It is noted that its implementation aims to organize the educational process on the principles of partnership pedagogy and humanization of education, aimed at forming the professional competence of the teacher-mathematician. The defining characteristics and main tasks of pedagogical facilitation in the training of future teachers of mathematics, structural components of their facilitative competence are highlighted. On the basis of the analysis of algorithms of work of facilitative technologies, the specified features of mathematical knowledge the practical application of technology "World cafe" at online and offline training is described. It is noted that the possession of fundamental mathematical knowledge on the chosen topic is one of the factors of successful use of facilitative technologies in teaching mathematical disciplines to future mathematics teachers, and SWOT-analysis allowed to identify positive and negative aspects of this approach. The results of the research confirm the expediency of facilitative teaching of mathematical disciplines. Further study and comprehension of this process, development of the corresponding methodical filling of mathematical courses is provided.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12319
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SWOT-аналіз.pdf798,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.