Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12237
Title: Використання ароматерапії в логокорекційній роботі з заїкуватими дошкільниками
Other Titles: Use of Aromatherapy in Speech Correction Work with Stuttering Preschoolers
Authors: Боряк, Оксана Володимирівна
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Гордієнко, Юлія Юріївна
Hordiienko, Yuliia Yuriivna
Keywords: ароматерапія
логокорекційна робота
заїкуваті дошкільники
організаційно-педагогічні умови
aromatherapy
speech correction work
stuttering preschoolers
organizational and pedagogical conditions
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гордієнко, Ю. Ю. Використання ароматерапії в логокорекційній роботі з заїкуватими дошкільниками [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / Ю. Ю. Гордієнко ; науковий керівник О. В. Боряк. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 87 с.
Abstract: Об’єктом дослідження є мовленнєва діяльність заїкуватих дітей середнього дошкільного віку. Предмет – використання ароматерапії в логокорекційній роботі з заїкуватими дошкільниками. Мета дослідження – проаналізувати, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови використання ароматерапії, як додаткового засобу удосконалення логокорекційної роботі із заїкуватими дошкільниками. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтована актуальність дослідження, визначена мета та завдання дослідження. У першому розділі висвітлено сучасні підходи до виявлення та виправлення заїкання, подана психолого-педагогічна характеристика дошкільників із заїканням, схарактеризовано ароматерапію як допоміжний засіб в логокорекційній роботі. У другому розділі розроблено та обґрунтовано експериментальну методику виявлення особливостей психомовленнєвого розвитку заїкуватих дошкільників, проведено аналізу результатів констатувального етапу дослідження. У третьому розділі теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови використання ароматерапії в логокорекційній роботі з обраною категорією дошкільників, проаналізовано результати експериментально-розвивальної роботи, представлено методичні рекомендації щодо використання ароматерапії в логокорекційній роботі з заїкуватими дошкільниками. У висновках узагальнено основні результати магістерського дослідження. Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження було представлено на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (19 травня 2021 року, м. Суми); VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (24 листопада 2021 р., м. Суми); Регіональний науково-практичний семінар зі спеціальної педагогіки «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи розвитку» (18 червня 2021 р., м. Суми). Матеріали магістерського дослідження висвітлені у 2 публікаціях. Загальний обсяг роботи – 87 сторінок, з них – 77 сторінок основного тексту, 9 рисунків, 2 таблиці, 72 джерела.
The object of the study is the speech activity of stuttering middle school children. The Subject – the use of aromatherapy in speech therapy with stuttering preschoolers. The purpose of the study is to analyze, theoretically substantiate and experimentally test the organizational and pedagogical conditions for the use of aromatherapy as an additional means of improving speech correction work with stuttering preschoolers. The master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of sources used. The introduction substantiates the relevance of the study, defines the purpose and objectives of the study. The first section highlights modern approaches to the detection and correction of stuttering, presents the psychological and pedagogical characteristics of preschoolers with stuttering, characterizes aromatherapy as an aid in speech therapy. In the second section the experimental technique of revealing of features of psychospeech development of stuttering preschoolers is developed and proved, the analysis of results of a statement stage of research is carried out. The third section theoretically substantiates and experimentally checks the organizational and pedagogical conditions for the use of aromatherapy in speech therapy with the selected category of preschoolers, analyzes the results of experimental and developmental work, presents guidelines for the use of aromatherapy in speech therapy with stuttering preschoolers. The conclusions summarize the main results of the master's study. Approbation of research results. Some results of the study were presented at the VIII International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Corrective and Inclusive Education through the Eyes of Young Scientists" (May 19, 2021, Sumy); VII International Scientific and Practical Conference "Correctional and Rehabilitation Activities: Development Strategies in the National and World Dimensions" (November 24, 2021, Sumy); Regional scientific-practical seminar on special pedagogy "The latest technologies of special pedagogy: problems, prospects and ways of development" (June 18, 2021, Sumy). Materials of the master's research are covered in 2 publications. The total volume of the work is 87 pages, including 77 pages of the main text, 9 figures, 2 tables, 72 sources.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12237
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гордієнко_маг.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open
Гордієнко_протокол.pdf605,16 kBAdobe PDFView/Open
Гордієнко_рец.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.