Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1213
Title: Case management (zarządzanie przypadkiem) jako społeczno-inwestycyjny element systemu usług społecznych
Other Titles: КЕЙС-менеджмент (ведення випадку) як соціально-інвестиційний елемент системи соціальних послуг
Authors: Міровська, Маріола
Mirovska, Mariola
Keywords: usługi społeczne
usługi aktywnej integracji
case management
reintegracja społeczna
reintegracja zawodowa
ubóstwo
marginalizacja
wykluczenie społeczne
соціальні послуги
послуги активної інтеграції
ведення випадку
соціальна реінтеграція
професійна реінтеграція
бідність
маргіналізація
соціальне виключення
Issue Date: 2016
Citation: Mirowska, M. Case management (zarządzanie przypadkiem) jako społeczno-inwestycyjny element systemu usług społecznych [Текст] / M. Mirowska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 442–448.
Abstract: Artykuł jest poświęcony refleksjom teoretycznym dotyczącym analizy metody case management jako elementu w systemie usług społecznych. W oparciu o literaturę przedmiotu i dokumenty strategiczne Unii Europejskiej i Polski podjęta została próba wyodrębnienia kierunków zmian jakie mają następować w wymiarze jakości życia obywateli państw członkowskich UE. Szczególna koncentracja położona została na usługi aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, reintegracja zawodowa oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Metodą sprzyjającą osiąganie wymienianych celów może być case management w wymiarze jednostkowym i instytucjonalnym. Zarządzanie przypadkiem to usługa świadczona w sposób zindywidualizowany. Tym sposobem jest dostosowany do potrzeb i możliwości beneficjenta przy pełnym jego zaangażowaniu. To zintegrowany system usług skumulowany w sieci zarządzany przez jednego case managera. Integrowanie różnych usług i zarządzanie nimi przez case managera pozwala na skuteczniejszą społeczną i inwestycyjną odpowiedź na różnorodne i długotrwałe potrzeby użytkowników.
У статті розглядаються теоретичні засади методу ведення випадку у якості елемента системи соціальних послуг. На підставі аналізу нормативних і стратегічних документах Європейського Союзу та республіки Польщі була зроблена спроба розкрити напрямок тих змін, які мають мати місце у вимірі якості життя громадян держав-членів ЄС. Особливу увагу було приділено послузі активної інтеграції, метою якої є соціальна та професійна реінтеграція а також запобігання бідності, маргіналізації і соціального виключення. Метод «кейс-менеджменту» з його індивідуальним та інституційним вимірами може бути використаним для більш сприятливого освоєння та досягнення цілей. Метод «кейс-менеджменту» є послугою, що надається в індивідуальному порядку. Таким чином, він адаптований до потреб і можливостей одержувача за безпосереднього його участю. Це інтегрована система послуг клієнту в мережі під управлінням менеджера випадку. Інтеграція різних послуг і управління ними менеджером випадку дозволяє більш ефективно зреалізувати соціальну і інвестиційну підтримку різноманітних і довгострокових потреб користувачів.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1213
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEIS-menedzhment (vedennia vypadku).pdf543,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.