Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12045
Title: Іншомовні запозичення у сучасному медіадискурсі Сумщини
Other Titles: Foreign Language Borrowings in the Modern Media Discourse of Sumy
Authors: Кумеда, Олена Павлівна
Kumeda, Olena Pavlivna
Переваруха, Віктор Вікторович
Perevarukha, Viktor Viktorovych
Keywords: запозичення
адаптація
ЗМІ
культура мови
глобалізація
borrowing
adaptation
mass media
language culture
globalization
Issue Date: 2021
Citation: Переваруха. В. В. Іншомовні запозичення у сучасному медіадискурсі Сумщини [Текст] : магістер. робота / В. В. Переваруха ; науковий керівник О. П. Кумеда. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 75 с.
Abstract: У роботі досліджено особливості адаптації іншомовних запозичень української мовою через засоби масової інформації. На підставі аналізу різних типів адаптації визначено закономірності входження іншомовних слів у мову й доцільність їх використання мовцями. Виявлено, що найбільш активною мовою-джерелом запозичень на сьогодні є англійська, яка має всесвітній потужний вплив на всі інші мови світу і є мовою міжнародного спілкування. Сучасні запозичення в мові популярних ЗМІ виконують цілу низку функцій: інформативну, функцію привернення уваги, престижності та культурного обміну. Окрім того, такі слова можуть класифікуватися відповідно до тематики, у рамках якої вони функціонують, або ж часу їх запозичення в рамках історичного підходу. На сьогодні існує декілька шляхів надходження слова-запозичення до публіцистичного стилю української мови, зокрема, через появу нових реалій та необхідність їх найменування або ж унаслідок виникнення слів-синонімів до уже наявних слів української мови. Аналіз матеріалу показав, що інновації-англіцизми сфери ЗМІ представлені переважно в тематичних галузях програмування, маркетингу, геймінгу, індустрії краси та моди, спорту. Натомість у сферах кулінарії, туризму, культури можуть використовуватися також запозичення-екзотизми з інших мов. Такі слова можуть адаптуватися до мови-реципієнта, набуваючи категорії числа та роду, а також характеризуються наявністю утворювальних суфіксів. У період з 2019 по 2021 рр. найновішими запозиченнями є великий шар запозичень-термінів у медичній та соціальній сферах, які стосуються проблеми пандемії коронавірусу та боротьби всього світу з нею. Проблема надмірного та нелогічного використання іншомовних запозичень у мові ЗМІ має вирішуватися за допомогою редакційно-видавничої обробки текстів перед їх публікацією. Отже, іншомовна лексика, яка надходить до української мови, має активно досліджуватися й підлягати належному редакційно-видавничому опрацюванню, зокрема піддаватися й заміні питомими українськими відповідниками, калькуванню або описовому перекладу, а в деяких випадках є доречним створення принципово нових слів української мови.
The peculiarities of adaptation of foreign borrowings into Ukrainian through mass media are investigated in the work. Based on the analysis of different types of adaptation, the regularities of the entry of foreign words into the language and the expediency of their use by speakers are determined. It was found that the most active source language of borrowing today is English, which has a powerful worldwide influence on all other languages and is the language of international communication. Modern borrowings in the language of popular media perform a number of functions: informative, the function of attracting attention, prestige and cultural exchange. In addition, such words can be classified according to the subject matter within which they operate, or the time of their borrowing within the historical approach. Today there are several ways to get the word-borrowing into the journalistic style of the Ukrainian language, in particular, due to the emergence of new realities and the need to name them or due to the emergence of synonymous words to existing words of the Ukrainian language. The analysis of the material showed that innovations-anglicisms of the media are presented mainly in the thematic areas of programming, marketing, gaming, beauty and fashion industry, sports. Instead, in the spheres of cuisine, tourism, culture, borrowings-exotics from other languages can also be used. Such words can be adapted to the recipient language, acquiring categories of number and gender, as well as characterized by the presence of formative suffixes. In the period from 2019 to 2021, the most recent borrowings are a large layer of borrowings-terms in the medical and social spheres, which relate to the problem of the coronavirus pandemic and the fight against it around the world. The problem of excessive and illogical use of foreign borrowings in the language of the media should be addressed through editorial and publishing processing of texts before their publication. Thus, foreign language vocabulary that enters the Ukrainian language should be actively researched and subject to proper editorial and publishing development, in particular be replaced by specific Ukrainian equivalents, tracing or descriptive translation, and in some cases it is appropriate to create fundamentally new words of the Ukrainian language.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12045
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.