Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12044
Title: Мовний стиль українського політика: граматико-прагматична специфіка реалізації
Other Titles: Language Style of Ukrainian Politician: Grammatical and Pragmatic Specifics of Implementation
Authors: Герман, Вікторія Василівна
Herman, Viktoriia Vasylivna
Старченко, Анна Олександрівна
Starchenko, Anna Oleksandrivna
Keywords: мовний стиль
політичний дискурс
український політик
політична комунікація
публічний виступ
language style
political discourse
Ukrainian politician
political communication
public speech
Issue Date: 2021
Citation: Старченко, А. О. Мовний стиль українського політика: граматико-прагматична специфіка реалізації [Текст] : магістер. робота / А. О. Старченко ; науковий керівник В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 82 с.
Abstract: Магістерська робота присвячена дослідженню граматико-прагматичної специфіки реалізації мовного стилю українського політика. Об’єктом дослідження є політичний дискурс як вид публічного мовлення. Мета роботи полягає в граматико-прагматичному аналізі мовного стилю українських політиків В. Зеленського, Ю. Тимошенко, О. Ляшка. Дослідження складається зі вступу, де обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, з’ясовано методи дослідження. Першого розділу, у якому досліджено мову як складову державотворення, проаналізовано риси та стратегії політичного дискурсу, визначено поняття «мовний стиль політика» у науковій літературі. Другого розділу, в якому досліджені питання стилістичного потенціалу морфологічних форм і синтаксичних конструкцій у формуванні мовного стилю політика; вживання прикметників, займенників, дієслів та інших морфологічних форм у виступах політиків. Було проаналізовано емоційно-експресивне забарвлення синтаксичних конструкцій у виступах українських політиків. Третього розділу, де визначено особливості використання мовних інструментів у реалізації політичних стратегій та впливу на електорат та використання соціальних мереж як засобу політичної комунікації. Наприкінці розділу викладені поради політикам щодо успішних публічних виступів. У висновках подано основні результати проведеного дослідження відповідно до теми роботи «Мовний стиль українського політика: граматико-прагматична специфіка реалізації». У додатках вміщено тестові завдання для учнів 9 класу в межах роботи наукового гуртка, а також виховна година для учнів 9 класу за темою магістерської роботи.
The master thesis is devoted to the study of grammatical and pragmatic specifics of the language style of Ukrainian politician. The object of the research is a political discourse as a type of public speech. The aim of the work is a grammatical and pragmatic analysis of the language style of Ukrainian politicians V. Zelenskyi, Y. Tymoshenko, O. Liashko. The research consists of the introduction, where the choice of the research topic and its relevance were justified, defined the object, subject, aim and objectives of the study, scientific novelty, theoretical and practical significance of the results, clarified research methods. The first chapter, where the language as a component of state formation was examined, the features and strategies of political discourse were analyzed, the concept of "language style of politician" in a scientific literature was defined. The second chapter, where the issues of a stylistic potential of morphological forms and syntactic constructions in the formation of the language style of the politician were examined; the use of adjectives, pronouns, verbs and other morphological forms in the speeches of politicians. The emotional and expressive coloring of syntactic constructions in the speeches of Ukrainian politicians was analyzed. The third chapter, where the features of the use of language tools in the implementation of political strategies and influence on the electorate and the use of social networks as a means of political communication were identified. At the end of the chapter, there are recommendations on a successful public speaking for the politicians. There are main results of the research in accordance with the theme of the study "Language style of Ukrainian politician: grammatical and pragmatic specifics of implementation" presented in conclusions. The appendix contains tests for the 9th grade students within the work of the scientific extracurricular, as well as an educational hour for the 9th grade students on the topic of master thesis.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12044
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.