Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12042
Title: Дієприкметник в освітній документації: особливості граматичної норми
Other Titles: Adjective in Educational Documentation: Features of Grammatical Norms
Authors: Герман, Вікторія Василівна
Herman, Viktoriia Vasylivna
Отрохова, Ольга Павлівна
Otrokhova, Olha Pavlivna
Keywords: активний та пасивний дієприкметник
мовна норма
ділова мова
нормативно-правовий документ
active and passive adjective
language norm
business language
normative-legal document
Issue Date: 2021
Citation: Отрохова, О. П. Дієприкметник в освітній документації: особливості граматичної норми [Текст] : магістер. робота / О. П. Отрохова ; науковий керівник В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 90 с.
Abstract: Дослідження складається зі вступу, де зазначено актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи, наукову новизну, практичне значення, апробацію і впровадження результатів, публікації. У Розділі 1 «Теоретико-методологічні засади функціонування дієприкметникової парадигми в морфологічній системі сучасної української ділової мови» з’ясовано позиції науковців щодо інтерпретації морфологічної природи дієприкметника, а також явище ад’єктивації як спосіб уникнення у ділових текстах дієприкметникових утворень. Наголошено, що на сучасному етапі розвитку української літературної мови активно виявляється явище ад’єктивації дієприкметників, своєрідність і складність виявлення якого зумовлене вживанням слова у невластивій для нього формі. У Розділі 2 «Вживання дієприкметникових одиниць в освітніх документах» висвітлено проблеми граматичного вживання активних дієприкметників в освітніх документах, складні випадки вживання пасивних дієприкметників у освітянських нормативно-правових документах, досліджено дієприкметниковий зворот у документах про освіту, способи заміни активних дієприкметників у нормативно-директивних документах про освіту. Розділ чітко структурований, наповнений достатньою кількістю прикладів. У Розділі 3 подано розроблений для студентів 2 курсу спецсемінар «Норми вживання дієприкметників у діловому мовленні (на матеріалі нормативно-директивних документів про освіту) для гімназій для талановитих та творчо обдарованих дітей (11 клас)». Метою спецсемінару є підвищення компетентності учнів у процесі вивчення наукових поглядів на граматичні норми ділового стилю, лінгвістичного статусу дієприкметника, культуромовного аналізу дієприкметникових одиниць, уживаних у ділових текстах. У висновках подано узагальнення досліджуваного матеріалу відповідно до теми роботи «Дієприкметник в освітній документації: особливості граматичної норми».
The research consists of an introduction, which indicates the relevance, purpose, objectives, object, subject, methods, scientific novelty, practical significance, testing and implementation of results, publications. Chapter 1 "Theoretical and methodological principles of the adjective paradigm in the morphological system of modern Ukrainian business language" clarifies the position of scholars on the interpretation of the morphological nature of the adjective, as well as the phenomenon of adjectival as a way to avoid adjectives in business texts. It is emphasized that at the present stage of development of the Ukrainian literary language the phenomenon of adjectival adjectives is actively revealed, the originality and complexity of its detection is due to the use of the word in an uncharacteristic form. Chapter 2 "Use of adjective units in educational documents" highlights the problems of grammatical use of active adjectives in educational documents, complex cases of use of passive adjectives in educational legal documents, investigated adjective inversion in educational documents, methods of replacing active about education.The section is clearly structured, filled with a sufficient number of examples. Section 3 presents a special seminar for 2nd year students "Norms for the use of adjectives in business speech (based on normative and directive documents on education) for high schools for talented and creatively gifted children (11th grade)." The purpose of the special seminar is to increase the competence of students in the process of studying scientific views on grammatical norms of business style, linguistic status of adjectives, cultural analysis of verb adjective units used in business texts. The conclusions summarize the research material in accordance with the theme of the work "Adjective in educational documentation: features of grammatical rules."
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12042
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська Отрохова О..pdf776,92 kBAdobe PDFView/Open
Протокол Отрохова.pdf30,78 kBAdobe PDFView/Open
Рецензія Отрохова.pdf69,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.