Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11885
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоробова, Юлія Володимирівна-
dc.contributor.authorКоваленко, Світлана Миколаївна-
dc.contributor.authorKorobova, Yuliia Volodymyrivna-
dc.contributor.authorKovalenko, Svitlana Mykolaivna-
dc.date.accessioned2022-01-25T08:33:10Z-
dc.date.available2022-01-25T08:33:10Z-
dc.date.issued2021-11-
dc.identifier.citationКоробова, Ю. В. Курс «Адаптивне мовлення» як вибірковий компонент освітніх програм для майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Ю. В. Коробова, С. М. Коваленко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 30 листопада 2021 р., м. Суми. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – С. 95–98.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11885-
dc.description.abstractВідповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО» складовою мовно-комунікативної компетентності вчителя іноземної мови визначена здатність забезпечувати навчання учнів іноземної мови, а складовою предметно-методичної компетентності – здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів. Навчальна дисципліна «Адаптивне мовлення вчителя англійської мови» спрямована на формування в майбутніх учителів АМ вмінь мовленнєвої адаптації, тобто однієї зі складових як мовно-комунікативної так і предметно-методичної компетентностей. Мовленнєва адаптація визначається як пристосування мовлення вчителя до рівня підготовки учнів з метою підвищення ефективності навчання та здійснюється шляхом модифікації мовлення вчителя, тобто його змін на різних лінгвістичних рівнях. Оволодіння майбутніми вчителями АМ вміннями мовленнєвої адаптації є ефективним шляхом оптимізації підготовки здобувачів вищої освіти.uk_UA
dc.description.abstractAccording to the Professional Standard for professions "Primary School Teacher", "Teacher" the component of language and communication competence of a foreign language teacher is the ability to organize foreign language teaching, and the component of subject-methodological competence is the ability to select and use modern and effective methods and technologies of teaching, education and development of pupils. The course "Adaptive speech of an English teacher" is aimed at the development of future English teachers' speech adaptation skills, which is one of the components of both language-communicative and subject-methodological competencies. Speech adaptation is defined as the adaptation of teacher's speech to the level of preparation of pupils by modifying the teacher's speech at different linguistic levels in order to increase the effectiveness of language teaching. Mastering the skills of speech adaptation by future teachers is an effective way to optimize the training of higher education students.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherФОП Цьома С.П.uk_UA
dc.subjectмовленнєва адаптаціяuk_UA
dc.subjectмайбутні вчителі англійської мовиuk_UA
dc.subjectангломовне професійно орієнтоване говорінняuk_UA
dc.subjectмовлення вчителя на уроціuk_UA
dc.subjectspeech adaptationuk_UA
dc.subjectfuture Enlish Language teachersuk_UA
dc.subjectprofessionally oriented speakinguk_UA
dc.subjectteacher talkuk_UA
dc.titleКурс «Адаптивне мовлення» як вибірковий компонент освітніх програм для майбутніх учителів англійської мовиuk_UA
dc.title.alternative"Speech Adaptation" Course as a Selective Component of Study Programs for Future English Teachersuk_UA
dc.typeTeziuk_UA
dc.udc.udc811.2+82(1-87):378.14(082)uk_UA
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korobova_30_11_2021_tezy.pdf353,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.