Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1151
Title: Оптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
Other Titles: Оптимизм как критерий профессионального выгорания педагогических работников общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых учеников
Optimism as a Criterion of Burnout of Teachers and Educators of Secondary Schools for Students with Intellectual Disabilities
Authors: Кісліцина (Говорун), Марина Вікторівна
Kislitsyna (Hovorun), Maryna Viktorivna
Keywords: професійне вигорання
педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
компоненти професійного вигорання
детермінанти професійного вигорання
оптимізм
активність
professional burnout
teachers and educators in establishments of special education for students with intellectual disabilities
components of professional burnout
factors of professional burnout
optimism
activity
Issue Date: 2015
Publisher: ПП Медобори-2006
Citation: Кісліцина, М. В. Оптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів [Текст] / М. В. Кісліцина // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – Вип. V, Т. 1. – С. 121–136.
Abstract: Дана стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів в залежності від рівня оптимізму та активності. У статті представлені результати емпіричного дослідження прояву компонентів професійного вигорання: емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції особистісних досягнень; оптимізму та активності у педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів. За допомогою коефіцієнт кореляції Пірсона та критерію χ2 виявлені взаємозв‘язки між перерахованими показниками. Поданий статистичний матеріал проілюстровано таблицями та малюнками. Описані достовірні відмінності між педагогічними працівниками з різним типом особистості (оптимістами, реалістами та песимістами) за показниками емоційного виснаження та деперсоналізації. Виявлено значимі негативні кореляції оптимізму та активності з емоційним виснаженням, як компонентом професійного вигорання та інтегральним показником професійного вигорання. Також у статті представлені та детально проаналізовані рівні сформованості компонентів професійного вигорання респондентів з різним типом особистості в залежності від рівня оптимізму-песимізму та активності-пасивності. Встановлено, що у групі респондентів з низькими інтегральними показниками професійного вигорання частіше зустрічаються активні оптимісти, у групі з високим інтегральним показником професійного вигорання частіше зустрічаються реалісти та пасивні песимісти. Отримані результати розширюють знання про фактори, що детермінують професійне вигорання та ресурси у запобіганні професійному вигоранню у педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів.
Данная статья посвящена исследованию психологических особенностей профессионального выгорания педагогических работников общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых учеников в зависимости от уровня оптимизма и активности. В статье представлены результаты эмпирического исследования проявления компонентов профессионального выгорания: эмоционального истощения, деперсонализации и редукции личностных достижений; оптимизма и активности у педагогических работников общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых учеников. С помощью коэффициент корреляции Пирсона и критерия χ2 выявлены взаимосвязи между перечисленными показателями. Представленный статистический материал проиллюстрирован таблицами и рисунками. Описаны достоверные отличия между педагогическими работниками с разным типом личности (оптимистами, реалистами и пессимистами) по показателям эмоционального истощения и деперсонализации. Выявлены значимые негативные корреляции оптимизма и активности с эмоциональным истощением, как компонентом профессионального выгорания и интегральным показателем профессионального выгорания. Также в статье представлены и детально проанализированы уровни сформированности компонентов профессионального выгорания респондентов с разным типом личности в зависимости от уровня оптимизма-пессимизма и активности-пассивности. Установлено, что в группе респондентов с низким интегральным показателем профессионального выгорания чаще встречаются активные оптимисты, в группе с высоким интегральным показателем профессионального выгорания чаще встречаются реалисты и пассивные пессимисты. Полученные результаты расширяют знание о факторах, которые детерминируют профессиональное выгорание, и факторах, которые снижают риск профессионального выгорания у педагогических работников общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых учеников.
Recently, more and more researchers drew their attention to the study of burnout – syndrome of psychological exhaustion, cynicism and professional inefficiency that is caused by prolonged reaction in response to chronic emotional and interpersonal stress factors in the professional environment. But in scientific literature the problem of origin and development of professional burnout of teachers and educators of secondary schools for students with intellectual disabilities is not enough studied. Under equal external conditions, professional burnout comes out not in all professionals, therefore, there are personal determinants or factors that hinder or promote professional burnout. In this study the psychological characteristics of professional burnout of teachers and educators of secondary schools for students with intellectual disabilities, depending on the level of optimism and activity are explored. Optimism is regarded as relatively stable, permanent personality construct, which can be enhanced by special psychological techniques relying on assumptions and factors that contribute to its formation and development. This work represents the results of the empirical study of components‘ display of professional burnout: emotional exhaustion, depersonalization and reduction of personal achievements; optimism and activity of teachers and educators of secondary schools for students with intellectual disabilities. Using Pearson‘s correlation coefficient and the criterion χ2 the relationship between these parameters is revealed. Significant differences between teachers and educators of different types of personality (optimistic, realistic and pessimistic) indicating emotional exhaustion and depersonalization are obtained. Notable negative correlation between optimism and activity and emotional exhaustion as a component of professional burnout and integral indicator of burnout was found. The levels of development of components of professional burnout of respondents with different types of personality, depending on the level of optimism-pessimism and activity-passivity are analyzed and presented in details. The study found out that for group of respondents with low integral indicators of professional burnout, active optimists are more common. For group with high integral indicator of professional burnout, realists and passive pessimists are more common. The survey results extend knowledge about the factors that determine professional burnout and resources of prevention of professional burnout of teachers and educators of secondary schools for students with intellectual disabilities.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1151
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kіslіtsyna M.V. 2015.pdfОптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів482,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.