Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1150
Title: Проблеми практики організації музичного виховання дошкільників зі зниженим зором
Other Titles: Practical Problems of Music Education Organization for Pre-Schoolers with Poor Sight
Authors: Бондаренко (Картава), Юлія Анатоліївна
Bondarenko (Kartava), Yuliia Anatoliivna
Keywords: музичне виховання
дошкільники зі зниженим зором
аналіз практики
напрямки вивчення
проблеми організації музичного виховання
корекційна спрямованість музичної діяльності
music education
pre-schoolers with poor sight
practice analysis
directions of the research
problems of music education organization
correctional direction of music activity
Issue Date: 2016
Publisher: ПП Медобори-2006
Citation: Картава, Ю. А. Проблеми практики організації музичного виховання дошкільників зі зниженим зором [Текст] / Ю. А. Картава // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : у 2 т. / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2016. – Вип. 7, Т. 2. – С. 120–130.
Abstract: У статті висвітлений аналіз практики організації музичного виховання в спеціальних дошкільних навчальних закладах для дітей з вадами зору у напрямку виявлення проблем професійної компетентності музичних керівників, проведення ними діагностичної роботи, забезпечення програмовим та методичними матеріалами занять з музичного виховання, стану реалізації корекційно-розвивального потенціалу різних видів музичної діяльності. Дослідження проведене шляхом анкетування музичних керівників дошкільних навчальних закладів різних типів, у яких виховуються та навчаються діти зі зниженим зором. Результати анкетування засвідчили такі проблеми організації музичного виховання дошкільників зі зниженим зором, як потребу у: висококваліфікованих фахівцях – музичних керівників, які володіли б не лише знаннями методики музичного виховання дошкільників, а й були обізнані з корекційно-розвивальним потенціалом різних видів музичної діяльності; розробці єдиної програми з музичного виховання для досліджуваної категорії дітей, яка повинна чітко висвітлювати корекційно-розвивальну та компенсаторну спрямованість різних видів музичної діяльності і орієнтовний рівень досягнень на кінець навчального року; роз’ясненні щодо змістової специфіки оформлення і ведення обов’язкової документації музичного керівника, яка повинна враховувати корекційно-компенсаторні можливості музичного мистецтва та сприяти вирішенню корекційно-розвивальних завдань на практиці; методичних матеріалах, щодо особливостей організації діагностичної роботи з виявлення рівня досягнень у музичній діяльності і музично-рухового розвитку та організації корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором. Вирішення вищезазначених проблем організації музичного виховання, реалізація його корекційного потенціалу сприятиме подоланню вторинних відхилень та розвиткові компенсаторних механізмів у дошкільників зі зниженим зором, і, як наслідок, впливатиме на забезпечення подальшої соціальної адаптації, соціальної активності, соціальної комунікації та самореалізації особистості зі зниженим зором в умовах сьогодення.
The given article describes the analysis of music education organization on the basis of special pre-school educational establishments for the children with poor sight in the direction of finding out the problems of professional competence among music teachers, performing the diagnostic work, providing the programme and methodological educational materials of music knowledge, the condition of correction-educational potential realization of different kinds of activity. The research was conducted by means of polling music teachers and other specialists of pre-school educational establishments of different types, where poor-sighted children are currently studying. The results of the poll revealed the next problems of music education organization of preschoolers with poor sight on the modern stage of special pre-school education development in Ukraine: among highly-qualified professionals – music teachers, who possess not only knowledge of methodology of preschoolers’ education but those who could be knowledgeable at correctional educational potential of different kinds of music activity; the development of a common music educational programme to research the categories of children, which ought to give definite outlook correctional-educational and compensatory direction of different types of music activity and which should be oriented to the end of the educational year; it should explain the content specification of the document procedure and usual documentation of a music teacher, which should take into account correctional-compensatory tasks on practice; the development of methodological materials as for peculiarities of diagnostics work organization with finding out the level of success in a music activity and music–motor development, organization of correctional direction of music activity among the pre-schoolers with poor sight. Solving mentioned problems of music education organization and its correction influence upon the pre-schoolers with poor sight, will facilitate into sorting out secondary disadvantages and the development of compensatory mechanisms and as a result, will have an impact on providing further social adaptation, social activity, social communication and self-realization of a personality with poor sight under the modern conditions.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1150
ISSN: 2413-2578
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Картава Ю.А..pdf147,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.