Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11473
Title: Напрямки удосконалення функціонування страхового ринку в Україні
Other Titles: Directions for Improving the Functioning of the Insurance Market in Ukraine
Authors: Самодай, Валентина Петрівна
Samodai, Valentyna Petrivna
Леонова, Вероніка Олексіївна
Leonova, Veronika Oleksiivna
Keywords: ринок страхових послуг
галузь страхування
страхові компанії
саморегулювання
страхова діяльність
страховий ринок України
insurance services market
insurance industry
insurance companies
self-regulation
insurance activity
insurance market of Ukraine
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Леонова, В. О. Напрямки удосконалення функціонування страхового ринку в Україні [Текст] : бакалавр. робота / В. О. Леонова ; науковий керівник В. П. Самодай. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 99 с.
Abstract: Проаналізовано умови для забезпечення ефективного функціонування національного ринку страхових послуг у період становлення ринкової економіки, адаптації світового досвіду у галузі страхування відповідно до національних особливостей, становлення в Україні цивілізованого страхового ринку, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство, розвиток світової економіки та міжнародних відносин. Виявлено сутність та функції страхування у ринковій економіці, обґрунтовано необхідність страхового захисту та визначення ролі категорії страхування у системі економічних відносин. Висвітлено структуру страхування та механізм взаємодії його суб’єктів у ринковій економіці та висвітлено практику страхування у країнах із ринковою економікою для практичного застосування в умовах України. Визначено на основі порівняльно-правового аналітичного дослідження системи правового забезпечення та методи впливу держави на страховий ринок та основні напрямів удосконалення національного законодавства, його адаптації та гармонізації до європейських норм і стандартів, вдосконалення способів і форм державного регулювання страхової діяльності в Україні.
The conditions for ensuring the effective functioning of the national insurance market during the market economy, adaptation of world experience in the field of insurance in accordance with national characteristics, the formation of a civilized insurance market in Ukraine, which will ensure successful economic reforms, stable development of the national economy, further integration into the world economy, development of the world economy and international relations. The essence and functions of insurance in a market economy are revealed, the necessity of insurance protection and determination of the role of insurance category in the system of economic relations is substantiated. The structure of insurance and the mechanism of interaction of its subjects in a market economy and the practice of insurance in countries with market economies for practical application in Ukraine. Determined on the basis of comparative legal analytical study of the legal system and methods of state influence on the insurance market and the main areas of improvement of national legislation, its adaptation and harmonization to European norms and standards, improvement of methods and forms of state regulation of insurance in Ukraine.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11473
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Леонова_файл_.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open
Леонова_рец.pdf73,15 kBAdobe PDFView/Open
Леонова Вероніка_протокол.pdf52,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.