Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10913
Title: Семіотичний потенціал професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)
Other Titles: Semiotic Potential of Professional Training Specialists of Tourist Support (Guides)
Authors: Коваленко, Олександр Вікторович
Єпик, Лариса Іванівна
Kovalenko, Oleksandr Viktorovych
Yepyk, Larysa Ivanivna
Keywords: семіотика
гід-екскурсовод
фахівці туристичного супроводу
семіотичний підхід
семіотична компетенція
міжкультурні зв’язки
підготовка фахівців
semiotics
tour guide
tourist support specialists
semiotic approach
semiotic competence
intercultural relations
training of specialists
Issue Date: Apr-2021
Citation: Коваленко, О. В. Семіотичний потенціал професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) [Текст] / О. В. Коваленко, Л. І. Єпик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць ; [редкол.: голов. ред. А. В. Сущенко та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 75, т. 1. – С. 170–175.
Abstract: Дану статтю присвячено виявленню та аналізу перспектив семіотичного потенціалу професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) в нашій державі. Відзначено, що теоретичним фундаментом в професійному навчанні майбутніх фахівців туристичного супроводу може стати семіотика. Виявлено, що педагогічних досліджень, присвячених професійній підготовці фахівців гідів-екскурсоводів, надзвичайно мало, а роботи, пов’язані з професійним навчанням саме цих фахівців, практично відсутні. В даній статті доведено, що розробка теоретичних основ професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) з позицій семіотичного підходу дозволяє виявити певні умови для формування професійно-значущої семіотичної компетенції. Такий підхід сприяє збагаченню теоретичної й емпіричної бази підготовки майбутніх фахівців шляхом інтеграційного характеру наукових областей знання. В роботі також зазначено, що семіотична компетенція є професійно-значущою компетенцією в професійній підготовці майбутніх фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) і являє собою комплекс ціннісно-смислових орієнтацій, семіотичних знань, умінь, навичок, пов’язаних з кодуванням і декодуванням знаків, що дозволяють реалізовувати їх в професійній сфері. В ході дослідження було виявлено, що впровадження семіотичного компонента в професійну підготовку фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) дозволяє виділити дві педагогічні стратегії: 1) дисципліна «Семіотика» узагальнює та систематизує в науково-семіотичному аспекті отримані раніше знання, вміння, навички, досвід; 2) дисципліна «Семіотика» задає базові поняття, орієнтири та принципи семіотичного підходу до вивчення дисциплін туристського циклу. Семіотика виділена як база, що дозволяє створити передумови для загально семіотичного підходу до професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів), а також сприяти подоланню концептуальної роз’єднаності гуманітарних дисциплін туристського профілю. Саме семіотичний підхід дозволить сформувати у студентів, орієнтованих на роботу в туристській індустрії, специфічні розумові установки, що сприяють більш глибокому розумінню етнокультурних особливостей регіонів, привабливих для відвідування туристами.
This article is devoted to the identification and analysis of the prospects for the semiotic potential of professional training of specialists of tourist support (guides) in our state. It is noted that semiotics can become the theoretical foundation in the professional training of future specialists in tourist support. It was revealed that there are very few pedagogical studies devoted to the professional training of specialists of tour guides, and there are practically no works related to the professional training of these particular specialists. This article proves that the development of the theoretical foundations of the professional training of specialists of tourist support (guides) from the standpoint of the semiotic approach allows us to identify certain conditions for the formation of professionally significant semiotic competence. This approach contributes to the enrichment of the theoretical and empirical base for the training of future specialists through the integrative nature of scientific fields of knowledge. The work also notes that semiotic competence is a professionally significant competence in the professional training of future specialists of tourist support (guides) and is a complex of value and semantic orientations, semiotic knowledge, skills, skills associated with coding and decoding of signs, allowing them in the professional field. In the course of the study, it was revealed that the introduction of a semiotic component in the professional training of specialists in tourist support (tguides) makes it possible to distinguish two pedagogical strategies: 1) the discipline «Semiotics» summarizes and systematizes in the scientific and semiotic aspect previously acquired knowledge, skills, skills, experience; 2) the discipline «Semiotics» sets the basic concepts, guidelines and principles of a semiotic approach to the study of the disciplines of the tourist cycle. Semiotics is highlighted as a base that allows you to create the preconditions for a general semiotic approach to the professional training of tourist escorts (guides), as well as to help overcome the conceptual disunity of the humanitarian disciplines of the tourist profile. It is the semiotic approach that will allow students who are focused on work in the tourism industry to form specific mental attitudes that contribute to a deeper understanding of the ethnocultural characteristics of regions that are attractive for tourists to visit.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10913
ISSN: 1992-5786
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко_Стаття_КПУ_1.pdf281,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.